Gmina Pietrowice Wielkie - wiadomości z życia gminy
partners Liederbach Sudice
sekap
bip
projekt eu
Pogoda
Interreg IIIA
Cz-Pl 2007-2013
Program regionalny-unia
Moja gmina, moje miesce, moja przyszłość
» Rada Gminy » Uchwały
 
Sesja XXXVI w dniu 28.07.2014r
20 08 2014

Uchwała nr XXXVI/298/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/299/2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXVI/300/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Pietrowice Wielki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014

Uchwała nr XXXVI/301/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała nr XXXVI/302/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”

Uchwała nr XXXVI/303/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2014 – 2025

Uchwała nr XXXVI/304/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Sesja XXXV w dniu 25.06.2014r
16 07 2014

Uchwała nr XXXV/287/2014 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała nr XXXV/288/2014 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Uchwała nr XXXV/289/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2013

Uchwała nr XXXV/290/2014 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXV/291/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy

Uchwała nr XXXV/292/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 3 lat.

Uchwała nr XXXV/293/2014 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pt. "Szkoła skrojona na miarę - Programy rozwojowe dla szkół w gminie Pietrowice Wielkie"

Uchwała nr XXXV/294/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadań inwestycyjnych

Uchwała nr XXXV/295/2014 w sprawie: zaopiniowania podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu

Uchwała nr XXXV/297/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Sesja XXXIII w dniu 27.03.2014r
16 04 2014

Uchwała nr XXXIII/281/2014 w sprawie: Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Śródków stanowiących fundusz sołecki

Sesja XXXII w dniu 13.03.2014r
01 04 2014

Uchwała nr XXXII/264/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej na 2014rok
Uchwała nr XXXII/265/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/266/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/267/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/268/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy
na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/269/2014 w sprawie: planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przecwipożarowej na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/270/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności drogowej na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr XXXII/271/2014 w sprawie: zgody na zbycie gminnej  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
Uchwała nr XXXII/272/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała nr XXXII/273/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie dotychczasowemu najemcy w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXII/274/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/151/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pietrowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała nr XXXII/275/2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Uchwała nr XXXII/276/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – IV etap”

Uchwała nr XXXII/277/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XXXII/278/2014 w sprawie:  zmiany uchwały nr XII/98/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia
30 listopada 2011 roku w sprawie programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014

Uchwała nr XXXII/279/2014 w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/280/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Sesja XXXI w dniu 30.01.2014r
12 02 2014

Uchwała nr XXXI/252/2013 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta  Gminy  Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXXI/253/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz – przedsiębiorcy TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Uchwała nr XXXI/254/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat.

Uchwała nr XXXI/255/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Uchwała nr XXXI/256/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Uchwała nr XXXI/257/2013 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, w formie rzeczowej.

Uchwała nr XXXI/258/2013 w sprawie:  ustanowienia programu osłonowego „Pomoc gminy w dożywianiu” na lata 2014 – 2020 w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Uchwała nr XXXI/259/2013 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXI/260/2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXXI/261/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2014–2025

Uchwała nr XXXI/262/2013 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXI/263/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach

Sesja XXX w dniu 19.12.2013r
07 01 2014

Uchwała nr XXX/245/2013 w sprawie:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2013 – 2025

Uchwała nr XXX/246/2013 w sprawie: zmian do budżetu Gminy
na 2013 rok

Uchwała nr XXX/247/2013 w sprawie: budżetu gminy Pietrowice
Wielkie na 2014 rok

Uchwała nr XXX/248/2013 w sprawie: przyjęcia GminnegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Uchwała nr XXX/249/2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXX/250/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXX/251/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/182/2008 z dnia 8 września 2008r. w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Sesja XXIX w dniu 28.11.2013r
05 12 2013

Uchwała nr XXIX/230/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała nr XXIX/231/2013 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2014 rok

Uchwała nr XXIX/232/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2014 rok

Uchwała nr XXIX/233/2013 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIX/234/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pawłów

Uchwała nr XXIX/235/2013 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Cyprzanowie przy ulicy Janowskiej 81

Uchwała nr XXIX/236/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziału w wymiarze 1/13 części prawa własności dla działek 51/32 i 51/31 położonych w Krowiarkach przy ulicy Szkolnej.

Uchwała nr XXIX/237/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała nr XXIX/238/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XXIX/239/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności drogowej na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała nr XXIX/240/2013 w sprawie: zgody na zbycie gminnej nieruchomości niezabudowanej.

Uchwała nr XXIX/241/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/142/2012 z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”

Uchwała nr XXIX/242/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach

Uchwała nr XXIX/243/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2013–2025

Uchwała nr XXIX/244/2013 w sprawie: sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Sesja XXVIII w dniu 06.11.2013r
16 11 2013

Uchwała nr XXVIII/225/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXVIII/226/2013 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała nr XXVIII/227/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania w zakresie remontu drogi powiatowej

Uchwała nr XXVIII/228/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2013-2025

Uchwała nr XXVIII/229/2013 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Sesja XXVII w dniu 24.09.2013r
10 10 2013

Uchwała nr XXVII/219/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.10.2013r. do dnia 30.09.2014r.

Uchwała nr XXVII/220/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 2239/2 oraz prawa własności budynku dworca kolejowego znajdującego się na w/w działce.

Uchwała nr XXVII/221/2013 w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym będących w posiadaniu Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXVII/223/2013 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2013 rok

Uchwała nr XXVII/224/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości

powrót do góry
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij