Gmina Pietrowice Wielkie - wiadomości z życia gminy
Portal jest jednocześnie stroną podmiotową BIP Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie
partners Liederbach Sudice
sekap
bip
projekt eu
Pogoda
Interreg IIIA
Cz-Pl 2007-2013
Program regionalny-unia
Moja gmina, moje miesce, moja przyszłość
» Rada Gminy » Uchwały
 
Sesja IV w dniu 29.01.2015r
12 02 2015

Uchwała nr IV/24/2015 w sprawie:zmiany uchwały w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała nr IV/25/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała nr IV/26/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenie liczby członków oraz składu osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa Leśnictwa Bezpieczeństwa i Ochrony Przecwpożarowej

Uchwała nr IV/27/2015 w sprawie: zmiany w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr IV/28/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Amandów

Uchwała nr IV/29/2015 w sprawie:zmiany statutu sołectwa Cyprzanów

Uchwała nr IV/30/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Gródczanki

Uchwała nr IV/31/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Kornice

Uchwała nr IV/32/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Krowiarki

Uchwała nr IV/33/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Lekartów

Uchwała nr IV/34/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Maków

Uchwała nr IV/35/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Pawłów

Uchwała nr IV/36/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/37/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Samborowice

Uchwała nr IV/38/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Żerdziny

Uchwała nr IV/39/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działaność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/40/2015 w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr IV/41/2015 w sprawie:

zmiany uchwały Nr XVII/142/2012 z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”.

Uchwała nr IV/42/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmiy Pietrowice Wielkie na alata 2015-2026

Uchwała nr IV/43/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Sesja III w dniu 29.12.2014r
12 01 2015

Uchwała nr III/20/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała nr III/21/2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2015–2026

Uchwała nr III/22/2014 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2015 rok

Uchwała nr III/23/2014 w sprawie: zmiany Statutu Gminy

Sesja II w dniu 18.12.2014r
05 01 2015

Uchwała nr II/4/2014 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/5/2014 w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/6/2014 w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr II/7/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała nr II/8/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu
osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała nr II/9/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy

Uchwała nr II/10/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/11/2014 w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych
Uchwała nr II/12/2014 w sprawie: wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom
Uchwała nr II/13/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała nr II/14/2014 w sprawie: zgody na zbycie gminnej nieruchomości zabudowanej
Uchwała nr II/15/2014 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany części granicy między obrębami ewidencyjnymi Maków i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie

Uchwała nr II/16/2014 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Uchwała nr II/17/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok
Uchwała nr II/18/2014 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIX/417/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Cyprzanów

Sesja I w dniu 01.12.2014r
10 12 2014

Uchwała nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr I/2/2014 w sprawie: wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr I/3/2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Sesja XXXVII w dniu 13.11.2014r
30 11 2014

Uchwała nr XXXIX/326/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/327/2014 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2015

Uchwała nr XXXIX/328/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz
zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/329/2014 w sprawie:określenia wzorów deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2012 roku

Uchwała nr XXXIX/330/2014 w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/331/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIX/408/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Krowiarki

Uchwała nr XXXIX/332/2014 w sprawie: Zmiany uchwały nr XXXVIII/325/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 24 Października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 Rok

Uchwała nr XXXIX/334/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXIX/335/2014 w sprawie: w sprawie przekazania Komisji
Rewizyjnej skargi na działalności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Pietrowice Wielkie

 

Sesja XXXVIII w dniu 24.10.2014r
04 11 2014

Uchwała nr XXXVIII/314/2014 w sprawie: zgody na zbycie gminnej nieruchomości zabudowanej

Uchwała nr XXXVIII/315/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XXXVIII/316/2014 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014 – 2017”

Uchwała nr XXXVIII/317/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28.11.2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pawłów

Uchwała nr XXXVIII/318/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 06.11.2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXVIII/319/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lekartów

Uchwała nr XXXVIII/320/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Samborowice

Uchwała nr XXXVIII/321/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIX/414/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Gródczanki

Uchwała nr XXXVIII/322/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIX/412/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kornice

Uchwała nr XXXVIII/323/2014 w sprawie:  zmiany w uchwale Nr XXXIX/411/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Żerdziny

Uchwała nr XXXVIII/324/2014 w sprawie:  zmiany w uchwale Nr XXXIX/410/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Maków

Uchwała nr XXXVIII/325/2014 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Sesja XXXVII w dniu 29.09.2014r
16 10 2014

Uchwała nr XXXVII/305/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/186/2013 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20.03.2013r., poz.2657).

Uchwała nr XXXVII/306/2014 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2015-2025

Uchwała nr XXXVII/307/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XXXVII/308/2014 w sprawie: nazwy ulicy w miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXVII/309/2014 w sprawie: nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Maków

Uchwała nr XXXVII/310/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego

Uchwała nr XXXVII/311/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2014 – 2025

Uchwała nr XXXVII/312/2014 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała nr XXXVII/313/2014 w sprawie: przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.10.2014r. do dnia 30.09.2015r.

Sesja XXXVI w dniu 28.07.2014r
20 08 2014

Uchwała nr XXXVI/298/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/299/2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXVI/300/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Pietrowice Wielki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014

Uchwała nr XXXVI/301/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała nr XXXVI/302/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”

Uchwała nr XXXVI/303/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2014 – 2025

Uchwała nr XXXVI/304/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Sesja XXXV w dniu 25.06.2014r
16 07 2014

Uchwała nr XXXV/287/2014 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała nr XXXV/288/2014 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Uchwała nr XXXV/289/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2013

Uchwała nr XXXV/290/2014 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXV/291/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy

Uchwała nr XXXV/292/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 3 lat.

Uchwała nr XXXV/293/2014 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pt. "Szkoła skrojona na miarę - Programy rozwojowe dla szkół w gminie Pietrowice Wielkie"

Uchwała nr XXXV/294/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadań inwestycyjnych

Uchwała nr XXXV/295/2014 w sprawie: zaopiniowania podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu

Uchwała nr XXXV/297/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

powrót do góry
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij