Gmina Pietrowice Wielkie - wiadomości z życia gminy
Portal jest jednocześnie stroną podmiotową BIP Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie
partners Liederbach Sudice
sekap
bip
projekt eu
Pogoda
Interreg IIIA
Cz-Pl 2007-2013
Program regionalny-unia
Moja gmina, moje miesce, moja przyszłość
» Rada Gminy » Uchwały
 
Sesja VI w dniu 29.04.2015r
19 05 2015

Uchwała nr VI/52/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Polityki Społecznej na 2015 rok
Uchwała nr VI/53/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i
Promocji Gminy na 2015 rok
Uchwała nr VI/54/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałą w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
Uchwała nr VI/55/2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/56/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2014
Uchwała nr VI/57/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2014
Uchwała nr VI/58/2015 w sprawie: określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne będące własnością Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/59/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/60/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/61/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr VI/62/2015 w sprawie: wyrażenia na przyjęcie darowizny
Uchwała nr VI/63/2015 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach inwestycyjnej pomocy regionalnej 

Uchwała nr VI/64/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2015 – 2026

Uchwała nr VI/65/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Sesja V w dniu 25.02.2015r
12 03 2015

Uchwała nr V/44/2015 w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr V/45/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
Uchwała nr V/46/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej  na rok 2015

Uchwała nr V/47/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała nr V/48/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała nr V/49/2015 w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego od  nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania   psów

Uchwała nr V/50/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr V/51/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2015 – 2026

Sesja IV w dniu 29.01.2015r
12 02 2015

Uchwała nr IV/24/2015 w sprawie:zmiany uchwały w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała nr IV/25/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała nr IV/26/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenie liczby członków oraz składu osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa Leśnictwa Bezpieczeństwa i Ochrony Przecwpożarowej

Uchwała nr IV/27/2015 w sprawie: zmiany w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr IV/28/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Amandów

Uchwała nr IV/29/2015 w sprawie:zmiany statutu sołectwa Cyprzanów

Uchwała nr IV/30/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Gródczanki

Uchwała nr IV/31/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Kornice

Uchwała nr IV/32/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Krowiarki

Uchwała nr IV/33/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Lekartów

Uchwała nr IV/34/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Maków

Uchwała nr IV/35/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Pawłów

Uchwała nr IV/36/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/37/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Samborowice

Uchwała nr IV/38/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Żerdziny

Uchwała nr IV/39/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działaność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/40/2015 w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr IV/41/2015 w sprawie:

zmiany uchwały Nr XVII/142/2012 z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”.

Uchwała nr IV/42/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmiy Pietrowice Wielkie na alata 2015-2026

Uchwała nr IV/43/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Sesja III w dniu 29.12.2014r
12 01 2015

Uchwała nr III/20/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała nr III/21/2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2015–2026

Uchwała nr III/22/2014 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2015 rok

Uchwała nr III/23/2014 w sprawie: zmiany Statutu Gminy

Sesja II w dniu 18.12.2014r
05 01 2015

Uchwała nr II/4/2014 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/5/2014 w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/6/2014 w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr II/7/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała nr II/8/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu
osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała nr II/9/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy

Uchwała nr II/10/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/11/2014 w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych
Uchwała nr II/12/2014 w sprawie: wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom
Uchwała nr II/13/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała nr II/14/2014 w sprawie: zgody na zbycie gminnej nieruchomości zabudowanej
Uchwała nr II/15/2014 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany części granicy między obrębami ewidencyjnymi Maków i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie

Uchwała nr II/16/2014 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Uchwała nr II/17/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok
Uchwała nr II/18/2014 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIX/417/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Cyprzanów

Sesja I w dniu 01.12.2014r
10 12 2014

Uchwała nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr I/2/2014 w sprawie: wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr I/3/2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Sesja XXXVII w dniu 13.11.2014r
30 11 2014

Uchwała nr XXXIX/326/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/327/2014 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2015

Uchwała nr XXXIX/328/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz
zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/329/2014 w sprawie:określenia wzorów deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2012 roku

Uchwała nr XXXIX/330/2014 w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/331/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIX/408/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Krowiarki

Uchwała nr XXXIX/332/2014 w sprawie: Zmiany uchwały nr XXXVIII/325/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 24 Października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 Rok

Uchwała nr XXXIX/334/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXIX/335/2014 w sprawie: w sprawie przekazania Komisji
Rewizyjnej skargi na działalności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Pietrowice Wielkie

 

powrót do góry
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij