Odbiór odpadów ciekłych

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250)

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Uwagi:Wójt Gminy Pietrowice Wielkie jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Opłaty:Opłata skarbowa

Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Racibórz O/Pietrowice Wielkie 03 8475 1045 2005 3500 0215 0002

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

uchwała_czystość odbiór odpadów ciekłych
uchwała_wymagania odbiór odpadów ciekłych
wykaz firm_odbiór odpadów ciekłych