Mieszkaniówka

Mieszkaniówka

Dodatek energetyczny

O przyznanie dodatku energetycznego może ubiegać się osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy o sprzedaż energii elektrycznej oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wniosek (druk do pobrania niżej) należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

Dodatek Mieszkaniowy

Dodatki mieszkaniowe informacja

Druk deklaracja o dodatkach

Druk wniosku

Przyznanie Mieszkania Komunalnego

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 3A
Telefon: 32 419 80 75 wew.129
osoba obsługująca: Krystyna Kubiczek