Decyzje o Środowiskowych Uwarunkowaniach

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsiębiorcy planujący realizować takie przedsięwzięcia zobowiązani są do uzyskania decyzji.

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wytyczne do sporządzenia karty inf.przedsiewzięcia

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 3
Telefon: 32 419 80 75 wew.123
osoba obsługująca: Beata Mludek