Rok 2012

Uchwala RIO 4100.IV.227.2011 Opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020; 4100/IV/227/2011

Uchwala RIO 4100.IV.228.2011 Opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 865.429 zł  przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Pietrowice Wielkie 4100/IV/228/2011

Uchwała RIO4100.IV.56.2012 Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pietrowice Wielkie, wynikającej z planowanych lub zaciągniętych zobowiązań 4100.IV.56.2012

Uchwała RIO 4100.IV.226.2011    Opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem 4100/IV/226/2012

Uchwała Nr 4100.V.81.2012 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wojta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2012 roku