Rok 2011

Uchwala RIO 4100.IV.134.2011 Opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku 4100/IV/134/2011

Uchwala RIO 4100.IV.159.2010 Opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem 4100/IV/159/2010

Uchwala RIO 4100.IV.161.2010 Opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.062.825 zł  przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Pietrowice Wielkie 4100/IV/161/2010

Uchwała RIO 4100.IV.160.2010 Opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020; 4100/IV/160/2010

Uchwała RIO 4100.IV.100.2012 Opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 4100.IV.100.2012