Rok 2009

Uchwala RIO 4100.III.131.2008 Opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy Pietrowice Wielkie 4100/III/131/2008

Uchwała RIO 4100.III.94.2009 Opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku 4100/III/94/2009

Uchwała RIO 4100.III.129.2008 Opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami  4100/III/129/2008

Uchwała RIO 4100.III.130.2008 Opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.984.281 zł  przyjętego  w projekcie budżetu na rok 2009 Gminy Pietrowice Wielkie 4100/III/130/2008

Uchwała RIO 4100.III.38.2010 Opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok 4100/IV/38/2010