Przewodnik dla przedsiębiorców


JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 z ustawy 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej).
 

Do form działalności gospodarczej zaliczane są:

Działalność gospodarcza prowadzona jest przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W przypadku spółki cywilnej przedsiębiorców jest tylu, ilu jest wspólników.

Status przedsiębiorcy:

mikroprzedsiębiorca – jest to taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące kryteria:

mały przedsiębiorca – to taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

średni przedsiębiorca – to taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:


REJESTRACJA FIRMY

URZĄD GMINY (MIASTA)

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej

URZĄD STATYSTYCZNE

Rejestracja działalności do celów statystycznych i otrzymanie numeru REGON

BANK

Założenie rachunku bankowego

URZĄD SKARBOWY

Zgłoszenie w celu rejestracji w zakresie podatku VAT,
Zgłoszenie formy opodatkowania, otrzymanie numeru NIP

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


Zgłoszenie obowiązku ubezpieczeniowego
(ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne)

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA HANDLOWA

SANEPID


Zgłoszenie do tych instytucji jest uzależnione od rodzaju działalności gospodarczej
Rejestrację firmy należy rozpocząć od zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej.

Istnieją dwa rodzaje takich rejestrów:


W ewidencji działalności gospodarczej rejestrują się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.

Rejestr przedsiębiorców stanowi część Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i tu mają obowiązek rejestrować się pozostali przedsiębiorcy.

Istotne jest, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Obowiązuje to także innych przedsiębiorców, nie będących osobą fizyczną, rejestrujących się w rejestrze przedsiębiorców. Wyjątek stanowią tu spółki kapitałowe w organizacji – one mogą podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W przypadku jeżeli, zamierza się prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej trzeba najpierw udać się z dowodem osobistym do Urzędu Gminy w celu zarejestrowania firmy i wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz – zgłoszenie.

Za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej płaci się 100 złotych.

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

Obowiązek zgłoszenia działalności do rejestru przedsiębiorców stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego mają:

Rejestr ten prowadzony jest w systemie informatycznym.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie – przy pierwszym wpisie 1000 zł., przy dokonywaniu zmian 400 zł. Wszystkie wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opłata za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi przy pierwszym ogłoszeniu 500 zł., przy kolejnych 250 zł.

REGON


Osoby fizyczne podejmujące indywidualną działalność gospodarczą mają możliwość złożenia formularza o wpis do REGON w Urzędzie Gminy, w tym samym momencie, gdy składają wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Urząd Gminy wyręcza wówczas przedsiębiorcę i niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do Urzędu Statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania.

Niezależnie od możliwości złożenia wniosku o REGON w urzędach gmin – wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą.

W przypadku, gdy wniosek o REGON składa się bezpośrednio w Urzędzie Statystycznym – trzeba uczynić to w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek o wpis do REGON ma symbol RG-1 i nosi nazwę: „Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem”.

Do wniosku trzeba dołączyć kserokopie:

RACHUNEK BANKOWY

Nie każdy przedsiębiorca musi posiadać rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością. Lepiej go jednak założyć od razu, gdyż w toku prowadzenia działalności może okazać się niezbędny, a uzyskując go przed rejestracją w urzędzie skarbowym unika się konieczności wypełniania kolejnych formularzy w tymże urzędzie.

W formie bezgotówkowej, tj. w drodze obciążenia rachunku bankowego należy regulować składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne składki, do poboru których zobowiązany jest ZUS (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na tzw. fundusze poza ubezpieczeniowe, tj. na Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Rachunek bankowy jest także konieczny w przypadku opodatkowania swoich dochodów na tzw. zasadach ogólnych. Ponadto, jeżeli chce się uzyskać z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT, to taki zwrot urząd może przekazać tylko poprzez rachunek bankowy.

NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) służy do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce.

Wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów są podatnikami podatku dochodowego, podlegają obowiązkowi ewidencji podatkowej i otrzymują numer identyfikacji podatkowej (NIP).

W Urzędzie Skarbowym składa się wniosek o nadanie numeru NIP i dokonuje się rejestracji firmy jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. W Urzędzie Skarbowym trzeba także złożyć oświadczenie, w jakich terminach i jakie deklaracje będzie się składać. Na tym etapie dokonuje się również wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym.

REJESTRACJA PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU VAT

Przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązkiem jest złożenie w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. wymaganym jest także zgłoszenie wybranej przez siebie formy opodatkowania.

Do wyboru formy opodatkowania mają prawo jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu. Inne osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej rozliczają się wyłącznie według zasad ogólnych podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatku dochodowego od osób prawnych – stosownie do swojego statusu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybierać spośród następujących form opodatkowania:

Wybór formy opodatkowania nie jest jednak nieograniczony:


ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


Rozpoczynając działalność gospodarczą wymagane jest również dokonanie zgłoszeń w terenowej jednostce organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zgłoszenia tego trzeba dokonać w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PARCY


Jeżeli prowadząc działalność gospodarczą zatrudnia się pracowników obowiązkiem jest także dokonanie zgłoszenia w Państwowej Inspekcji Pracy.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA – SANEPID

Jeżeli planowana działalność przewiduje sprzedaż artykułów spożywczych, prowadzenie pubu, kawiarni lub innego obiektu gastronomicznego trzeba również dokonać zgłoszenia w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Finansowanie działalności przedsiębiorstw można podzielić na tzw. finansowanie krótko- i długoterminowe.

Do źródeł krótkoterminowego finansowania zalicza się m. in:

Rozpoczynając działalność gospodarczą można również skorzystać z możliwości uzyskania dotacji z funduszy strukturalnych. Obecnie można skorzystać z dotacji ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w ramach priorytetu 3 Rozwój lokalny, działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje:

specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw związane z:

dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw związane z:

Poziom dofinansowania w przypadku usług doradczo – szkoleniowych wynosi maksymalnie 5 tys. Euro i do 50 % kosztów. W przypadku projektów inwestycyjnych poziom ten wynosi maksymalnie 50 tys. Euro i nie więcej niż 45 % kosztów w Warszawie i Poznaniu, 55 % we Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście oraz 65 % kosztów na pozostałym obszarze.