Akt małżeństwa

Akty małżeństwa.

Zawarcie małżeństwa to czynność prawna polegająca na złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub osobą duchowną.

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa:

Jeżeli osoba pragnąca zawrzeć związek małżeński pozostawała wcześniej w związku małżeńskim, powinna złożyć dowód jego ustania lub unieważnienia. Dowodami takimi są:

Do cudzoziemców zamierzających zawrzeć małżeństwo w Polsce odnosi się art. 56 Prawa o aktach stanu cywilnego. Artykuł ten dotyczy jednego tylko dokumentu, który ma być złożony kierownikowi urzędu stanu cywilnego, tj. dokumentu stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Dlatego artykuł ten należy łączyć z art. 54, który określa jakie dokumenty winna złożyć osoba pragnąca zawrzeć związek małżeński. Zatem cudzoziemiec, który będzie zawierał związek małżeński w Polsce, powinien złożyć:

Dla kierownika urzędu stanu cywilnego istotne jest, aby zaświadczenie to zawierało zapis: "Pan X posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem ojczystym"

Gdzie to załatwić:

Urząd Stanu Cywilnego
Budynek UG, piętro II, pokój 11
Telefon: 32 419 80 75 wew. 118

Osoba obsługująca:

Dorota Jarosz