Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
małe granty
06.10.2010

Zasady dofinansowania

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na
wniosek organizacji pozarządowej Wójt może zlecić tej organizacji realizację
zadania publicznego o charakterze lokalnym spełniającego
łącznie następujące warunki:
• wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł
• zadanie publiczne będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
• zadania, o dofinansowanie których można występować, winny mieścić się w
katalogu zadań priorytetowych programu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi na dany rok.
Po uznaniu celowości realizacji danego zadania dokumentacja ofertowa
zostanie  wywieszona do publicznego wglądu na stronie internetowej
Gminy Pietrowice wielkie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
W okresie 7 dni od jej udostępnienia każdy ma prawo wnieść do takiej
oferty uwagi osobiście lub przesyłając je mailem
na adres poczta@pietrowicewielkie.pl
Uwagi zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij