Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Konkursy
09.06.2009

ogłoszenie o konkursie

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pietrowice Wielkie
w 2009 roku.

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pietrowice Wielkie
nr XX/211/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.”

            Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pietrowice Wielkie
w 2009 roku.

I.     W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem.

II.    Przedmiotem konkursu jest wsparcie, powierzenie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania.

III.  Rodzaje wspieranych zadań:

1.     Zadania z zakresu działania na rzecz ochrony środowiska, w tym  rozwoju obszarów zielonych:

-          „Rewitalizacja Parku w Kornicach” - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 145.985,00 zł

-          „Zielone Centrum Krowiarki” -  wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 224.000,00 zł.          

IV.   Zasady i warunki przyznania dotacji :

1.     Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotacje na realizację zadań powinny:

·         posiadać osobowość prawną lub upoważnienie wyższej instancji posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty , podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi
i rozliczenia umowy ,

·         złożyć w terminie poprawnie wypełniona ofertę, zgodnie z zasadami zdrowej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

·         posiadać niezbędną wiedzę i kwalifikacje, kadrę oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania .

2.     Składanie ofert :

·         kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2009 roku

            Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Szkolna 5, Pietrowice Wielkie lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu).

            Do oferty  należy dołączyć wymagane załączniki :

·         aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku odpisu starszego niż 6 miesięcy należy dodatkowo złożyć oświadczenie że skład osobowy zarządu nie uległ zmianie .  Sprawozdanie merytoryczne
i finansowe za ostatni rok .

·         Kserokopie składanych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność kopii z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy . Niespełnione wymagania powodują nieważność dokumentu.

V.    Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Pietrowice Wielkie lub na rzecz jej mieszkańców .

VI.   Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1.     Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 14 i 15 natomiast warunki realizacji zadania w art. 16, 17 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie .

2.     Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty ostatecznego terminu składania wniosków.

3.     Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria :

·         merytoryczna wartość projektu i zbieżność z celami zadania

·         zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu

·         zasięg terytorialny zadania, korzyści płynące dla mieszkańców i liczba osób objęte projektem

·         ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości oszczędności oraz efektywność wykonania,

·         wykonanie i rozliczenie zadań zleconych w okresie poprzednim.

VII.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego  może stanowić tzw. wkład finansowy.

1.      Dotacji nie można wykorzystać na :

·         prowadzenie działalności gospodarczej,

·         projekty dyskryminujace jakiekolwiek osoby lub grupy,

·         prowadzenie działalności politycznej.

VII.  Postanowienia końcowe.

1.     Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku zmiany budżetu gminy, zmniejszającej środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej.

2.     Wójt Gminy Pietrowice Wielkie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w terminach procedury konkursowej oraz możliwość zmian w kwotach przeznaczonych na określone zadanie. Wójt zastrzega również możliwość nie roztrzygnięcia konkursu. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na strone internetowej Gminy. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku Bankowego. Wszelkie szczegółowe  i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Pietrowice Wielkie. Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu powinna skończyć się z dniem 31.12.2010r. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego.

 

            Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy     Pietrowice Wielkie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie 32-419-84-07 wew. 126.

 

 

 

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij