Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Biuletyn Informacji Publicznej
Rozstrzygniete przetargi

Remont pomieszczeń wewnętrznych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Żerdzinach

13.07.2010

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamowienia poniżej równowartości 14.000 euro (ogłoszenie nieobowiązkowe)

Przedmiot przetargu: „Remont pomieszczeń wewnętrznych oraz doposażenie
świetlicy wiejskiej w Żerdzinach” na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (CPV: 45111300-1, 45311200-2, 45332300-6, 45332300-6, 45432130-4)

Termin realizacji: 29.10.2010r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 28.07.2010 godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 13.07.2010 pod nunerem 206790-2010

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYJAŚNIENIA DO SIWZ (PRZEDMIARU) 26.07.2010

SIWZ

Przedmiar robót

 

 

Remont chodnika przy ul. I Armii w Pietrowicach Wielkich

06.07.2010

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: „Remont chodnika przy ul. I Armii w Pietrowicach Wielkich”
na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
(CPV 45000000-7, 45100000-8, 45233222-1, 45232451-8)

Termin realizacji: 29.10.2010r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy 

Uwagi: Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 06.07.2010 pod nunerem 197818-2010

Pliki do pobrania:

dok. techniczna - remont chodnika

SIWZ - remont chodnika

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wymiana kanalizacji deszczowej w Samborowicach

14.06.2010

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Wymiana kanalizacji deszczowej w Samborowicach (CPV 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8)

Termin realizacji: wymagany - 17.09.2010r., pożądany- 31.08.2010r. 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy 

Uwagi: Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 14.06.2010 pod nunerem 152949-2010

Pliki do pobrania:

SIWZ

Przedmiar

specyfikacja techniczna

dokumentacja projektowa

wybor oferty najkorzystniejszej

Budowa szatni sportowej i utwardzenie placu w Krowiarkach

08.04.2010

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Budowa szatni portowej i utwardzenie placu w Krowiarkach (CPV 45.00.00.00-7, 45.23.32.50-6, 45.11.25.00-0, 45.21.22.30-7)

Termin realizacji: 13.08.2010

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetarguzobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 4000 zł na warunkach określonych w SIWZ

Uwagi: Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 07.04.2010 pod nunerem 96878-2010

Pliki do pobrania:

                        Ogłoszenie

                        SIWZ

                         Załączniki

                        UWAGA! wyjaśnienie do treści SIWZ

                        WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Pawłów 2

21.09.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Pawłów (CPV 45.24.00.00-1, 45.11.00.00-1)

Termin realizacji: 30.05.2010.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetargu zobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 zł na warunkach okreslonych w SIWZ

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Pawłów

28.08.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Pawłów (CPV 45.24.00.00-1, 45.11.00.00-1)

Termin realizacji:  30.05.2010.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetargu zobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 zł na warunkach okreslonych w SIWZ

Remont budynków przy ul. Wiejskiej w Gródczankach

18.08.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Remont budynków przy ul. Wiejskiej w Gródczankach (CPV 45442110-1, 45453100-8, 45530000-7.

Termin realizacji: 30.06.2010.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetargu zobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł na warunkach okreslonych w SIWZ

Dostawa i montaż systemu alarmowania ludności Gminy Pietrowice Wielkie

23.07.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.Zadaie realizowane w ramach projektu pn. "Bezpieczna ludność na pograniczu współfinansowanego ze srodków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.

Przedmiot przetargu: Dostawa i montaż systemu alarmowania ludności Gminy Pietrowice Wielkie (CPV 35.24.00.00-0).

Termin realizacji:  11.09.2009.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Nie dotyczy

Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy, na basen oraz dzierżawa autobusu

16.07.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: „Przewóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy, na basen oraz dzierżawa autobusu szkolnego w roku szkolnym 2009-2010 "(CPV: 60.11.20.00-6)

Termin realizacji: rok szkolny 2009/2010

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 80%, dzierżawa autobusu 20%

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej

16.07.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych. 
Przedmiot przetargu: Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie (CPV 60.12.31.00-7)

Termin realizacji: od 15.08.2009r. do 30.04.2010r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Dostawa i montaż systemu alarmowania ludnosci Gminy Pietrowice Wielkie

26.06.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.Zadaie realizowane w ramach projektu pn. "Bezpieczna ludność na pograniczu współfinansowanego ze srodków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.

Przedmiot przetargu: Dostawa i montaż systemu alarmowania ludności Gminy Pietrowice Wielkie (CPV 35.24.00.00-0).

Termin realizacji:  21.08.2009.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Nie dotyczy

Rewitalizacja parku Kornice

09.06.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Rewitalizacja parku Kornice (CPV 45223320-5, 45233222-1, 45233226-9, 45111291-4).

Termin realizacji:  30.06.2010.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetargu zobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 zł na warunkach okreslonych w SIWZ

Odnowa zielonego centrum Krowiarek

09.06.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Odnowa zielonego centrum Krowiarek (CPV 45223320-5, 45233222-1, 45233226-9, 45111291-4).

Termin realizacji:  30.06.2010.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetargu zobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł na warunkach okreslonych w SIWZ

Modernizacja centrum sołectwa Pietrowice Wielkie

04.06.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Odnowa centrum sołectwa Pietrowice Wielkie (CPV 45223320-5, 45233222-1, 45233226-9, 45111291-4).

Termin realizacji:  30.06.2010.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetargu zobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł na warunkach okreslonych w SIWZ

Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich

01.04.2009

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 032-4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych 

Przedmiot przetargu: "Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich".

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 30.11.2010

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij