Dzisiaj jest:
piątek, 14 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Biuletyn Informacji Publicznej
Rozstrzygniete przetargi

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”

27.10.2014

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  31.12.2016 r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 20.000,00 zł na warunkach określonych w SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 4 % ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie,

Termin składania ofert: 03.11.2014 r. godz. 11:00 pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego,

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu skladania ofert;
termin składania ofert upływa 05.11.2014r o godzinie 11:00

Otwarcie ofert: 03.11.2014 r. godz. 11:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego.

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu otwarcia ofert;
termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05.11.2014r.o godzinie 11:15

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 27.10.2014 r. w BZP pod numerem: 356728-2014

Zmiana ogłoszenia BZP : nr 362094-2014 z dnia 31.10.2014 r.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniej

Protokół z otwarcia ofert

SIWZ zmiana treści ogłoszenia

SIWZ odpady

ogłoszenie odpady

 

„Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie”

10.10.2014

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie”

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  30.06.2015r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 120.000,00 zł na warunkach określonych w SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie,

Termin składania ofert: 24.10.2014r. godz. 11:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego,

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu skladania ofert ;
termin składania ofert upływa 31.10.2014r o godzinie 11:00

Otwarcie ofert: 24.10.2014r. godz. 11:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego.

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu otwarcia ofert;

termin otwarcia ofert wyznaczono na dzien 31.10.2014r.
o godzinie 11:15

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 10.10.2014r.w

BZP pod numerem: 337362-2014

 Zmiana ogłoszenia BZP : nr 353860-2014 z dnia 23.10.2014 r.

PLIKI DO POBRANIA:

udzielenie zamówienia publicznego

zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

Protokół z otwarcia ofert

Zmiana terści PFU 23.10.2014r.

Zmiana treści SIWZ zmiana TREŚCI OGŁOSZENIA

Wyjaśnienie 1 SIWZ PFU

zmiana tresci SIWZ_PFU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

PFU

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego

21.05.2014

Pietrowice Wielkie, 19.05.2014r.

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż składnika majątku ruchomego

1. Sprzedający: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie.

2. Przedmiot sprzedaży: Samochód specjalistyczny – pożarniczy MAGIRUS LF8-TS, rok produkcji 1965, numer rejestracyjny KAM 7886

3. Cena wywoławcza: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł). Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 05.02.2014r. cena zawiera stosowny podatek VAT

4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 28 maja 2014 roku o godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8 Sala Narad).

5. Termin i miejsce składania ofert: opakowanie zawierające ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 Maja 2014 r.  do godziny 10.00 powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: OFERTA do zakup samochodu strażackiegoNIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.05.2014r godz. 10.30,

6. Warunek dopuszczenia do przetargu: warunkiem jest terminowe złożenie oferty zakupu w/w pojazdu zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie www.pietrowicewielkie.pl w zakładce przetargi.

7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotu przetargu (licytacji) nabywcy nastąpi protokolarnie, niezwłocznie po wpłaceniu na konto Gminy ceny brutto nabycia

8. Warunki przetargu:

• w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,

• osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru,

• w przetargu brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie,

9. Informacje dodatkowe:

• uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Zygfryd Wieczorek oraz Pan Marcin Ignasiak

• przedmiot przetargu (licytacji) można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 0324198085.

 

Wójt działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu przetargu (licytacji) oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży w razie stwierdzenia, że licytacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa.

załączniki

Formularz oferty

Wycena

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego

20.02.2014

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż składnika majątku ruchomego

1. Sprzedający: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie.

2. Przedmiot sprzedaży: Samochód specjalistyczny – pożarniczy MAGIRUS LF8-TS, rok produkcji 1965, numer rejestracyjny KAM 7886

3. Cena wywoławcza netto: 9 600 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset zł. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 05.02.2014r. cena zawiera stosowny podatek VAT

4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 07 Marca 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8 Sala Narad).

5. Termin i miejsce składania ofert: opakowanie zawierające ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 Marca 2014 r.  do godziny 9:00 powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: OFERTA do zakup samochodu pożarniczegoNIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.03.2014r godz. 10.00,

6. Warunek dopuszczenia do przetargu: warunkiem jest terminowe złożenie oferty zakupu w/w pojazdu zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie www.pietrowicewielkie.pl w zakładce przetargi.

7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotu przetargu (licytacji) nabywcy nastąpi protokolarnie, niezwłocznie po wpłaceniu na konto Gminy ceny brutto nabycia

8. Warunki przetargu:

• w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,

• osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru,

• w przetargu brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie,

9. Informacje dodatkowe:

• uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Zygfryd Wieczorek oraz Pan Marcin Ignasiak

• przedmiot przetargu (licytacji) można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 0324198085.

 

Wójt działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu przetargu (licytacji) oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży w razie stwierdzenia, że licytacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa.

pliki do  pobrania:

Wycena

Formularz oferty

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

15.11.2013

 

Pietrowice Wielkie, 15.11.2013r.

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż składnika majątku ruchomego

1. Sprzedający: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie.

2. Przedmiot sprzedaży: autobus marki Jelcz, model pojazdu L090M, rok produkcji 2000, numer rejestracyjny SRC E100

3. Cena wywoławcza brutto: 19 700 00 zł (słownie: dziewiętnaście  tysięcy siedemset złotych). Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 11.07.2013r.

4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 22 listopad 2013 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8 Sala Narad).

5. Termin i miejsce składania ofert: opakowanie zawierające ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 listopad 2013 r.  do godziny 9.00 powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: OFERTA do zakup autobusuNIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.11.2013r godz. 10.00,

6. Warunek dopuszczenia do przetargu: warunkiem jest terminowe złożenie oferty zakupu w/w pojazdu zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie www.pietrowicewielkie.pl w zakładce przetargi.

7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotu przetargu (licytacji) nabywcy nastąpi protokolarnie, niezwłocznie po wpłaceniu na konto Gminy ceny brutto nabycia

8. Warunki przetargu:

• w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,

• osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru,

• w przetargu brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie,

9. Informacje dodatkowe:

• uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Cecylia Pawlasek oraz Pan Marcin Ignasiak

• przedmiot przetargu (licytacji) można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 0324198085.

 

Wójt działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu przetargu (licytacji) oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży w razie stwierdzenia, że licytacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa.

                                                                        Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

                                                                        (-) Andrzej Wawrzynek

 

pliki do pobrania

wycena rzeczoznawcy

formularz oferty na autobus

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kornice

04.10.2013

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych w miejscowości Kornice,  Gmina Pietrowice  Wielkie

"Zakup energii elektrycznej"

08.08.2013

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Zakup energii elektrycznej"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  30.09.2015r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 20.08.2013 godzina 13:00, miejsce: New Power Sp. z o.o., ul. Kresowa 9A, 04 - 206 Warszawa. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Pełnomocnika Zamawiającego i oznaczonej ZEE Gmina Pietrowice Wielkie..

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 08.08.2013r.w

BZP pod numerem 320468-2013.

PLIKI DO POBRANIA

WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieni - BZP

Ogłoszenie o zamówieniu  platforma licytacji


 

 

"Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie"

02.08.2013

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  31.05.2014r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 12.08.2013. godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 12.08.2013r. godz 10:30 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 02.08.2013r.w

BZP pod numerem 154243-2013.


PLIKI DO POBRANIA

przetarg

siwz

załączniki

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


 

Przewóz uczniów do placówek oświatowych oraz na basen w roku szkolnym 2013/2014

29.07.2013

Pietrowice Wielkie: Przewóz uczniów do placówek oświatowych oraz na basen w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 152075 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pietrowice Wielkie , ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, tel. 032-4198407, faks 032-4198407.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.pietrowicewielkie.pl
•    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.pietrowicewielkie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do placówek oświatowych oraz na basen w roku szkolnym 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompleksowy przewóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w roku szkolnym 2013/2014 począwszy od dnia 02.09.2013 r. a) Samborowice - Lekartów - Cyprzanów - Pietrowice Wielkie - 47 uczniów b) Gródczanki - Pietrowice Wielkie - 20 uczniów c) Krowiarki - Tłustomosty - Pietrowice Wielkie - 25 uczniów d) Maków - Pietrowice Wielkie - 13 uczniów e) Pawłów - Żerdziny - Pietrowice Wielkie - 42 uczniów f) Maków - Pawłów - 25 uczniów g) Żerdziny - Pawłów - 18 uczniów h) Lekartów - Cyprzanów - 2 uczniów i) Tłustomosty - Krowiarki - 22 uczniów j) Tłustomosty - Maków - 6 uczniów 2. Kompleksowy przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie (Krowiarki, Maków, Pietrowice Wielkie, Gródczanki, Pawłów, Żerdziny) do placówek oświatowych (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 1) w Raciborzu w roku szkolnym 2013/2014 począwszy od dnia 02.09.2013r. 3. Przewóz dzieci raz w tygodniu (w tym samym dniu) na basen do Kietrza z: a) ZSP Krowiarki i ZS Pietrowice Wielkie - 50 uczniów b) ZSP Samborowice, ZSP Pawłów i ZS Pietrowice Wielkie - 48 uczniów 4. Dodatkowe warunki udzielenia zamówienia: a) rozliczenie ilości przewożonych uczniów wymienionych w ust. 1 odbywać się będzie na podstawie wykupionych biletów miesięcznych (ilości uczniów podane w ust. 1 mogą ulec nieznacznej zmianie), b) przewóz uczniów niepełnosprawnych odbędzie się w ramach linii regularnej specjalnej, c) w celu rozładowania przepełnienia w autobusach uruchomione zostaną dodatkowe kursy, d) zapewnienie wszystkim uczniom przewozu we wszystkich kursach i dniach, w których odbywają się zajęcia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pietrowicewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.pietrowicewielkie.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 47-480 Pietrowice Wielkie sekretariat (pok. 1).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

SIWZ DOWÓZ

Ogłoszenie dowóz 2013

FORMULARZ OFERTOWY

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego

29.07.2013

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż składnika majątku ruchomego

1. Sprzedający: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie.
2. Przedmiot sprzedaży: autobus marki Jelcz, model pojazdu L090M, rok produkcji 2000, numer rejestracyjny SRC E100
3. Cena wywoławcza brutto: 20 700 00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych). Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 11.07.2013r.
4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 14 sierpnia 2013 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8 Sala Narad).
5. Termin i miejsce składania ofert: opakowanie zawierające ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.  do godziny 9.00 powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: „OFERTA do zakup autobusu” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.08.2013r godz. 10.00,
6. Warunek dopuszczenia do przetargu: warunkiem jest terminowe złożenie oferty zakupu w/w pojazdu zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie www.pietrowicewielkie.pl w zakładce przetargi.
7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotu przetargu (licytacji) nabywcy nastąpi protokolarnie, niezwłocznie po wpłaceniu na konto Gminy ceny brutto nabycia
8. Warunki przetargu:
• w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,
• osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru,
• w przetargu brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie,
9. Informacje dodatkowe:
• uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Cecylia Pawlasek oraz Pan Marcin Ignasiak
• przedmiot przetargu (licytacji) można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 0324198085.

Wójt działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu przetargu (licytacji) oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży w razie stwierdzenia, że licytacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa.

                                                                  Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
                                                                  (-) Andrzej Wawrzynek

 

Pliki do pobrania

formularz oferty na autobus

wycena rzeczoznawcy

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

17.05.2013

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych na realizację usługi pt. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

PLIKI DO POBRANIA


WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Amandów - modernizacja drogi w kierunku Krowiarek

08.08.2012

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Amandów - modernizacja drogi w kierunku Krowiarek"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  30.09.2012r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 24.08.2012r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 24.08.2012r. godz 09:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 08.08.2012r.w

BZP pod numerem 290808-2012.

PLIKI DO POBRANA:

WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZMIANA TREŚCI SIWZ

SIWZ

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij