Dzisiaj jest:
środa, 19 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
01.09.2008

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum społeczno-kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum społeczno-kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą w Pietrowicach Wielkich (CPV 74222000-1, 74225000-2,).

Termin realizacji: (wymagany) - 19.12.2008.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

1. Warunki udziału:

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału, potwierdzone w wypełnionych formularzach określonych w pkt. 1, ust. 2), ppkt m SIWZ:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
  • wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 29.08.2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali usługi polegające na projektowaniu wykonania lub przebudowy w pełnym zakresie (wraz z instalacjami) minimum 2 budynków o kubaturze co najmniej 1500 m3 i wartości co najmniej 75.000 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),
  • osiągnąć w pracach projektowych w ciągu każdego z ostatnich 2 lat obrót roczny co najmniej w kwocie 100.000,0 zł, (wypełnić Załącznik nr 4)
  • dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia.
  • wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
  • Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, pobrać ze strony lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: inwestycje@pietrowicewielkie.pl, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 10.09.2008 o godzinie 10:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 10.09.2008 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 8

Pliki do pobrania:

siwz_gs

zalaczniki 1-8_gs 

plac gs-u

plan zagosp.gs

Wyjaśnienia

 1. Jeden z oferentów zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących udokumentowania ilości lat obrotu rocznego w pracach projektowych.
  Wyjaśniam, iż właściwym jest zapis w ogłoszeniu o zamówieniu i załączniku nr 4 do SIWZ tzn udokumentowanie rocznego obrotu w pracach projektowych w wysokości 100 000 zł z ostatnich 2 (dwóch) lat.  
 2. Jeden z oferentów zwrócił sie do Zamawiajacego o wyjaśnienie zakresu wykonania dokumentacji projektowej.
  Wyjaśniam, iż wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje projekty budowlano-wykonawcze, tzn. całej dokumentacji jaka jest niezbędna do wykonania robót budowlano-montażowych całego zakresu przedsięwziecia.
 3. Jeden z oferentów zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów § 1 wzoru umowy.
  Wyjaśniam: po słowach "...na rzecz Zamaiajacego dodać: dokumentacji projektowej budowy..."
 4. Jeden z oferentów zwrócił się do zamawiającego o określenie kwoty na jaką ma opiewać polisa oc.
  Wyjaśniam, iż polisa oc musi opiewać na kwotę min. 100.000 zł

Wyjaśnienia zostały dokonane w myśl art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij