Dzisiaj jest:
piątek, 14 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
15.09.2008

Budowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich DW 416 - II etap

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: Budowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich DW 416-II etap

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 21.11.2008

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

1. Warunki udziału:

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
  • dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w Prawie budowlanym w zakresie robót drogowych,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W robotach drogowych w ciagu ostatnich dwóch lat osiągnęli roczny obrót co najmniej w kwocie 100 000 zł. Przed dniem wszczęcia postępowania tj. dniem 11.09.2008 r., w tym okresie zrealizowali 3 roboty polegające na wykonaniu chodników lub placów z elementów betonowych drobnowymiarowych o wartości co najmniej 50 000 zł.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Uwagi: SIWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3 w godzinach 8.00 - 15.00. lub pobrać ze strony internetowej. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są: Jerzy Reichel.

Termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. nr 1, upływa dnia 01.10.2008r. o godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 01.10.20078r. godz. 10.30.

Pliki do pobrania:

załączniki 1-8_chodnik

chodnik 1-go maja-ii etap

pietrowice wielkie - chodnik 2008, przedmiar

siwz chodnik

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij