Dzisiaj jest:
środa, 19 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
29.10.2008

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN


Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski.

Przedmiot przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000.000,00zł. (CPV 66.13.00.00)

Termin realizacji: (wymagany) - do 7 dni po podpisaniu umowy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

1. Warunki udziału i ich spełnienia w postępowaniu

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w SIWZ oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia

 • Zdolność ekonomiczna i finansowa
 • Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
  • Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  • Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
 • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję nadzorczą (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).
 • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  • Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 • Zdolność techniczna:
  • Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny pełniania wymogów: 5.1 Podanie adresu siedziby banku (oddziału) do współpracy z Zamawiającym.__Ocenaspełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły„spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentachi oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeńmusi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
  • Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wadium

 1. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15.000,-zł (słownie : piętnaście tysięcy zł)
 2. Wadium może być wnoszone za pomocą środków przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1-8 Ustawy Pzp.
 3. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 02.12.2008r. do godz. 1500 (jest to termin, do którego wadium powinno znajdować się w kasie lub na koncie zamawiającego).
 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto Zamawiającego : BS o/Pietrowice Wielkie 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009 z dopiskiem „przetarg nieograniczony - Udzielenie kredytu długoterminowego"

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie należy go złożyć w oryginale do depozytu 
znajdującego się w kasie Urzędu Gminy (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1500)

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub pobrać ze strony www. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Marzena Kopczewska, e-mail: marzena@pietrowicewielkie.pl , tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 9.00-13.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 03.12.2008 o godzinie 10:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 03.12.2008 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

Pliki do pobrania:

kredyt 2008

zalaczniki kredyt

Zmiany do SIWZ:

pismo wyjasn 1

pismo wyjasn 2

zalaczn 11

zalaczn 12

pismo wyjasn3

pismo wyjasn4

Wybór oferty:

wybór oferty kredyt

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij