Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
19.02.2009

Wykonanie i remont nawierzchni chodników i dróg w Gminie Pietrowice Wielkie

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Wykonanie i remont nawierzchni chodników i dróg w Gminie.

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 31.08.2009

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Warunki udziału:

1. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału, potwierdzone w wypełnionych formularzach określonych w pkt. 1, ust. 2, ppkt 4 SIWZ:

  • Osiągnąć w pracach budowlanych w ciągu każdego z ostatnich 2 lat obrót roczny co najmniej w kwocie 100.000,0 zł,
  • Posiadać doświadczenie z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że jako główny wykonawca budowlany w co najmniej trzech przedsięwzięciach budowlanych o charakterze i trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty, UWAGA: Oferent musi się wykazać wykonaniem co najmniej 3 robót. Brak wykonania i wykazania co najmniej 3 robót spowoduj odrzucenie oferty. Pod uwagę będą brane roboty polegające na wykonaniu nawierzchni dróg i chodników z elementów betonowych o wartości co najmniej 50.000 zł
  • Zapewnić możliwość w stosownym czasie (posiadania, dzierżawy, wynajęcia itp.) dysponowania niezbędnym sprzętem dla realizacji robót,
  • Zobowiązać się do zatrudnienia kierownika budowy z doświadczeniem na tym stanowisku oraz stosownymi uprawnieniami,
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Uwagi: SIWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3 w godzinach 8.00 - 15.00. lub pobrać ze strony internetowej. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są: Jerzy Reichel.

Termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. nr 1, upływa dnia 11.03.2009r. o godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 11.03.2009r. godz. 10.30.

Pliki do pobrania:

drogi i chodniki

przedmiar_chodn_drogi_09

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij