Dzisiaj jest:
środa, 19 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
18.08.2009

Remont budynków przy ul. Wiejskiej w Gródczankach

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Remont budynków przy ul. Wiejskiej w Gródczankach (CPV 45442110-1, 45453100-8, 45530000-7.

Termin realizacji: 30.06.2010.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetargu zobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł na warunkach okreslonych w SIWZ

Warunki udziału:

1. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 • Osiągnąć w pracach budowlanych w ciągu każdego z ostatnich 2 lat obrót roczny co najmniej w kwocie 100.000,00 zł (załącznik nr 4 i 5 do siwz).
 • Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zadań z zakresu remontu budynków mieszkalnych w pełnym zakresie wraz z instalacjami o wartości co najmniej 75.000 zł brutto każde (załącznik nr 8 do siwz).
 • Dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawienie pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - dysponowanie (lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydanych przez organ samorządu zawodowego na podstawie art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (załącznik nr 10 do siwz). 
  Zobowiązać się do zatrudnienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia,
  Posiadać środki obrotowe lub zdolność kredytową , z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (załącznik nr 5 do siwz).
  Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności posiadanie ubezpieczenia budowlano - montażowego od wszystkich ryzyk oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 100.000,00 zł. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty oświadczenia ubezpieczyciela, iż polisa w zakresie ubezpieczenia budowlano-montażowego od wszystkich ryzyk zostanie dostarczona do momentu podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania umowy przed złożeniem oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii ubezpieczenia budowlano-montażowego w Urzędzie Gminy.
  Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (załącznik nr 1 do siwz).
  Wpłata wadium w kwocie 3.000,00 zł

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy" (którego wzór przedstawiono w rozdziale V SIWZ).

 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające że profil działania Oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia - za ważny zostanie uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych, z wyjątkiem przypadków, w których oferent uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych - za ważny zostanie uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed pływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, z wyjątkiem przypadków, w których oferent uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych- za ważny zostanie uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • wykaz podobnych co do charakteru i zakresu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowane co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom polegającym na remoncie budynków mieszkalnych w pełnym zakresie wraz z instalacjami o wartości co najmniej 75.000 zł brutto każde. Wykaz powinien zawierać, nazwy, adresy i telefony inwestorów oraz wyszczególnienie robót wraz z ich zakresem, datą rozpoczęcia i zakończenia. Do wykazu tego należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

UWAGA! Oferent musi się wykazać wykonaniem co najmniej 2 robót. Brak wykonania i wykazania co najmniej 2 robót o charakterze odpowiadającym robotom stanowiącym przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Pod uwagę będą brane roboty polegające na remoncie budynków mieszkalnych w pełnym zakresie wraz z instalacjami o wartości co najmniej 75.000 zł brutto każde.

 • kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - pożyczkowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - za ważny zostanie uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada ubezpieczenie budowlano - montażowe od wszystkich ryzyk oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - dokument winien być ważny w dniu składania ofert,
 • oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - za ważny zostanie uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - za ważny zostanie uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
  kosztorys ofertowy,
 • proponowany okres gwarancji, nie niższy niż 36 miesięcy,
 • HARMONOGRAM rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania inwestycji z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego,
 • wypełnione załączniki nr 1-11,
 • pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
 • wskazanie zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcy, jeśli zamawiający zamierza powierzyć część prac podwykonawcą,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonane, lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W każdym innym przypadku Zamawiający wymaga, aby każdy z członków Konsorcjum dołączył do oferty polisę potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia OC.

Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

Dokumenty o których mowa w rozdziale I niniejszej specyfikacji należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e.

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: inwestycje@pietrowicewielkie.pl, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 08.09.2009 o godzinie 09:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 08.09.2009 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

Załączniki:

przedm 8 grodczanki

stw 8 grodczanki

SIWZ Grodczanki

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij