Dzisiaj jest:
piątek, 14 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
29.07.2013

Przewóz uczniów do placówek oświatowych oraz na basen w roku szkolnym 2013/2014

Pietrowice Wielkie: Przewóz uczniów do placówek oświatowych oraz na basen w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 152075 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pietrowice Wielkie , ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, tel. 032-4198407, faks 032-4198407.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.pietrowicewielkie.pl
•    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.pietrowicewielkie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do placówek oświatowych oraz na basen w roku szkolnym 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompleksowy przewóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w roku szkolnym 2013/2014 począwszy od dnia 02.09.2013 r. a) Samborowice - Lekartów - Cyprzanów - Pietrowice Wielkie - 47 uczniów b) Gródczanki - Pietrowice Wielkie - 20 uczniów c) Krowiarki - Tłustomosty - Pietrowice Wielkie - 25 uczniów d) Maków - Pietrowice Wielkie - 13 uczniów e) Pawłów - Żerdziny - Pietrowice Wielkie - 42 uczniów f) Maków - Pawłów - 25 uczniów g) Żerdziny - Pawłów - 18 uczniów h) Lekartów - Cyprzanów - 2 uczniów i) Tłustomosty - Krowiarki - 22 uczniów j) Tłustomosty - Maków - 6 uczniów 2. Kompleksowy przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie (Krowiarki, Maków, Pietrowice Wielkie, Gródczanki, Pawłów, Żerdziny) do placówek oświatowych (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 1) w Raciborzu w roku szkolnym 2013/2014 począwszy od dnia 02.09.2013r. 3. Przewóz dzieci raz w tygodniu (w tym samym dniu) na basen do Kietrza z: a) ZSP Krowiarki i ZS Pietrowice Wielkie - 50 uczniów b) ZSP Samborowice, ZSP Pawłów i ZS Pietrowice Wielkie - 48 uczniów 4. Dodatkowe warunki udzielenia zamówienia: a) rozliczenie ilości przewożonych uczniów wymienionych w ust. 1 odbywać się będzie na podstawie wykupionych biletów miesięcznych (ilości uczniów podane w ust. 1 mogą ulec nieznacznej zmianie), b) przewóz uczniów niepełnosprawnych odbędzie się w ramach linii regularnej specjalnej, c) w celu rozładowania przepełnienia w autobusach uruchomione zostaną dodatkowe kursy, d) zapewnienie wszystkim uczniom przewozu we wszystkich kursach i dniach, w których odbywają się zajęcia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pietrowicewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.pietrowicewielkie.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 47-480 Pietrowice Wielkie sekretariat (pok. 1).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

SIWZ DOWÓZ

Ogłoszenie dowóz 2013

FORMULARZ OFERTOWY

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij