Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
11.10.2007

Budowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich DW 416

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Budowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich DW 416

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 31.06.2008 ( Do końca 2007 r. wykonać roboty o wartości min. 50 000 zł)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
    • dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w Prawie budowlanym w zakresie robót drogowych,
    • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
    • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Uwagi: SIWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3 w godzinach 8.00 - 15.00. lub pobrać ze strony internetowej. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są: Jerzy Reichel.

Termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. nr 1, upływa dnia 31.10.2007r. o godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 31.10.2007r. godz. 10.30.

att00022

chodnik 1-go maja

specyfikacja techniczna zadania

dw 416 w p w przedmiar

08_02 wyb_363r chodnik dw_416

Zmiany:

W dniu 15.10.2007 Do SIWZ na pdst. art. 38, ust. 4 wprowadza się następujące zmiany: pkt. 2.1 zamiast warstwa wiążąca z betonu asfaltoqwego gr. 5 cm winno być 8 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 7cm winno być 4 cm, pkt 2.3.3 studzienki sciekowe z wpustem bocznym krawężnikowym winno być boczno-dolnym.

Wybór oferty:

w dniu 23.11.2007 dokonano wyboru wykonawcy na budowę chodnika.

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij