Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
30.10.2007

Budowa sali sportowej z łącznikiem w Pawłowie

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu:  "Budowa sali sportowej z łącznikiem w Pawłowie

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 30.06.2009 ( Do końca 2007 r. wykonać roboty o wartości 100 000 zł)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Warunki udziału:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału potwierdzone w wypełnionych formularzach okreslonych w pkt. 1, ust. 2), ppkt m SIWZ:

  • osiągnąć w pracach budowlanych w ciagu każdego z ostatnich 3 lat obrót roczny co najmniej w kwocie 2 000 000,0 zł,
  • posiadać doświadczenie zawodowe z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające sie tym, że jako główny wykonawca budowlany w co najmniej trzech przedsięwzięciach budowlanych o charakterze i trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty. UWAGA: Oferent musi sie wykazać wykonaniem co najmniej 3 sal lub hal sportowych o wym. minimum 12 x 24 m i wartości robót co najmniej 1 000 000 zł. Brak wykonania i wykazania co najmniej 3 sal lub hal sportowych o wym. minimum 12 x 24 m i wartości robót co najmniej 1 000 000 zł spowoduje odrzucenie oferty.- Zapewnić możliwość w stosownym czasie (posiadania, dzierżawy, wynajęcia itp.) dysponowania niezbednym sprzetem dla realizacji robót,
  • Zobowiązać się do zatrudnienia kierownika budowy z niemniej niz trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz stosownymi uprawnieniami,
  • Posiadają środki obrotowe lub zdolność kredytową z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 zł,
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Uwagi:  SIWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3 w godzinach 8.00 - 15.00. lub pobrać ze strony internetowej. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są: Jerzy Reichel.

Termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego pok. nr 1, upływa dnia 16.11.2007r. o godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert:  16.11.2007r. godz. 10.30.

Pliki do pobrania:

siwz sala

zalaczniki sala

przedmiar sala

specyfikacja techniczna zadania

zagos sala

09_01_sala_wybor

Zmiany: W dniu 06.11.2007 wprowadzono następujacą zmianę: w przedmiarach są dwa kosztorysy nakładcze dotyczące instalacji wod-kan właściwy jest tylko jeden ten z dopiskiem "dobry". Proszę o uwzględnienie powyższej zmiany przy sporządzaniu oferty.

Wybór oferty: W dniu 23.11.2007 dokonano wyboru oferty na realizacje zadania.

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij