Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
06.03.2008

Remont budynków komunalnych ul. Wyzwolenia 62, 64 w Krowiarkach

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot: Remont budynków komunalnych przy ul. Wyzwolenia 62, 64 w Krowiarkach

Termin realizacji: siedem dni po podpisaniu umowy do 30.06.2008 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena-100% SIWZ.

Warunki udziału:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału potwierdzone w wypełnionych formularzach okreslonych w pkt. 1, ust. 2), ppkt m SIWZ:

  • osiągnąć w pracach budowlanych w ciagu każdego z ostatnich 2 lat obrót roczny co najmniej w kwocie 250 000,0 zł,
  • posiadać doświadczenie zawodowe z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające sie tym, że jako główny wykonawca budowlany w co najmniej trzech przedsięwzięciach budowlanych o charakterze i trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty. UWAGA: Oferent musi sie wykazać wykonaniem co najmniej 3 remontów w pełnym zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacjami i artości robót co najmniej 100 000 zł. Brak wykonania i wykazania co najmniej 3 remontów w pełnym zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacjami i artości robót co najmniej 100 000 zł spowoduje odrzucenie oferty.
  • Zapewnić możliwość w stosownym czasie (posiadania, dzierżawy, wynajęcia itp.) dysponowania niezbednym sprzetem dla realizacji robót,
  • Zobowiązać się do zatrudnienia kierownika budowy z niemniej niz trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz stosownymi uprawnieniami,
  • Posiadają środki obrotowe lub zdolność kredytową z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł,- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Uwagi: SIWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 lub za zaliczeniem pocztowym oraz na stronie internetowej.

Termin składania ofert: W siedzibie Zamawiajacego upływa dnia 26.03.2008 r. o godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: W siedzibie Zamawiajacego pok. nr 8 w dniu 26.03.2008 r. o godz. 10.30

Pliki do pobrania:

siwz wyzwol

przedmiar 62

przedmiar 64

stw wyzwolenia

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij