Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
31.01.2005

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Wójt Gminy w Pietrowicach Wielkich ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pietrowicach Wielkich przy ulicy Szkolnej 5.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI : 7.500,- zł

Pietrowice Wielkie, dnia 21 stycznia 2005r. Nr GG.7224/02/2005

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37, ust.1, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603, z 2004r. - tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z 2004r.)

Wójt Gminy w Pietrowicach Wielkich ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pietrowicach Wielkich przy ulicy Szkolnej 5.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI : 7.500,- zł

Informacje dotyczące nieruchomości gruntowej :

nr rej. gr. numer działki k.m. powierzchnia księga wieczysta cena nieruchomości
1110 842/7 5 0,0300 ha 29394 7.500,-zł

Gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższej nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Informacje dotyczące przetargu :
Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXIII/263/2004 z dnia 15.11.2004r. nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży,

Zarządzeniem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Nr GG.72/02/2005 z dnia 14.01.2005r. został określony tryb przetargu jako przetarg pisemny nieograniczony,przetarg pisemny nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej,część jawna odbędzie się w dniu 25 lutego 2005 roku w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 o godz. 1100, część niejawna odbędzie się zaraz po części jawnej,wadium w kwocie 1.500,00 zł należy wpłacić najpóŹniej do 18 lutego 2005r na konto Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie nr 08-1050-1328-1000-0004-0337-7096 w Banku Śląskim w Raciborzu,warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wpłacenie wadium,pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg - działka nr 842/7 Pietrowice Wielkie”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 do dnia 21 lutego 2005r.

Pisemna oferta powinna zawierać :

  • imię nazwisko oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, ze oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  • dowód wpłacenia wadium (kserokopia),
  • koncepcję zagospodarowania całej nieruchomości,

o wyniku przetargu przewodniczący komisji przetargowej zawiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu w drodze umowy notarialnej, wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych oferentów podlegają zwrotowi w terminie do 3 dni roboczych, o terminie zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, nabywca, który przed terminem podpisania umowy notarialnej nie ureguluje ceny nabycia, względnie nie stawi się u notariusza w terminie wyznaczonym do podpisania umowy sprzedaży, traci prawo do nabycia nieruchomości oraz wpłacone wadium, przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. nr 3 tel. (032)4198407

Ogłoszenie poprzez :

  • wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy
  • rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
  • www.pietrowicewielkie.pl
  • Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij