Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
11.06.2008

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko-ORLIK 2012 przy ZS Pietrowice Wielkie

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko-ORLIK 2012 przy ZS Pietrowice Wielkie".

Termin realizacji: Od dnia przekazania placu budowy. do 31.10.2008

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 80 %, Termin realizacji 20 % jak w SIWZ

Warunki udziału:

1. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału, potwierdzone w wypełnionych formularzach określonych w SIWZ oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
  • wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 10.06.2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),
  • dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
   • konstrukcyjno-budowlanej,
   • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
    Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  • Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
   • Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
   • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
  • Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 10.06.2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje …) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

 • Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Uwagi: SIWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3 w godzinach 8.00 - 15.00. lub pobrać ze strony internetowej. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są: Jerzy Reichel.

Termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. nr 1, upływa dnia 02.07.2008r. o godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 02.07.2008r. godz. 10.30.

Uwaga. Z uwagi na bardzo dużą pojemność plików z dokumentacją projektową, nie można jej pobrać bezpośrednio ze strony. 

Dokumenty do pobrania: 

przetarg orlik

przedmiar orlik 2012

plan realiz orlik

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij