Dzisiaj jest:
piątek, 14 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
16.07.2008

Zakup i transport opału do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej na sezon grzewczy 2008/2009 dla Gminy Pietrowice Wielkie

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Zakup i transport opału do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej na sezon grzewczy 2008/2009 dla Gminy Pietrowice Wielkie”.

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 30.04.2009

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Warunki udziału:

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  • Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału, potwierdzone w wypełnionych formularzach określonych w pkt. 2 SIWZ:
    • Posiadać doświadczenie z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że jako główny dostawca wykonali zamówienie (sprzedaż wraz z dostawą) w ilości 250 ton co najmniej dwóch takich przedsięwzięciach, UWAGA: Oferent musi się wykazać wykonaniem co najmniej 2 dostaw (zakup i transport) opału w ilości nie mniej niż 250 ton każda . Brak wykonania i wykazania co najmniej 2 dostaw (zakup i transport) opału w ilości co najmniej 250 ton spowoduje odrzucenie oferty.
    • Zapewnić możliwość w stosownym czasie (posiadania, dzierżawy, wynajęcia itp.) dysponowania niezbędnym sprzętem dla realizacji dostaw
    • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
    • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  • Wypis z rejestru handlowego stwierdzający, że oferent prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu. 2. Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie o płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Oświadczenie o sprzedaży i dostawie opału wg warunków udziału, zawierające nazwy i adresy odbiorców. UWAGA: Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do zaciągania zobowiązań oferenta

Uwagi: SIWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3 w godzinach 8.00 - 15.00. lub pobrać ze strony internetowej. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są Jerzy Reichel oraz Krystyna Kubiczek.

Termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. nr 1, upływa dnia 24.07.2008 r. o godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 24.07.2008 r. godz. 10.30.

Pliki do pobrania:

opal 2008 aktualny

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij