Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
18.07.2008

Dowóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy, na basen oraz dzierżawa autobusu szkolnego w roku szkolnym 2008/2009

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy, na basen oraz dzierżawa autobusu szkolnego w roku szkolnym 2008/2009”.

Termin realizacji: Rok szkolny 2008/2009

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena dowozu uczniów (bilety) - 80 %

Cena dzierzawy autobusu - 20 %

Warunki udziału:

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 • Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • Oświadczenie zgodnie z art.22 ust.1 i art. 24 ust.1 , 2 prawa zamówień publicznych załącznik nr 2
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert )
 • Aktualne zaświadczenie właściwego ZUS potwierdzające ,że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Kopie zezwoleń uprawniających do wykonywania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na trasach wymienionych w SIWZ ( ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym - Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) II. Potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie z danymi na temat ich kwalifikacji, niezbędnymi do wykonania zamówienia, - załącznik nr 4
  • Doświadczenie zawodowe oraz referencje / minimum 3 / od poprzednich Zamawiających z ostatnich 5 lat - załącznik nr 3
  • Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportowych. Wykonawca powinien posiadać, co najmniej 5 autobusów o pojemności minimum 46 miejsc siedzących każdy. Pojazdy muszą stanowić własność wykonawcy. Do wykazu taboru należy dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych załącznik nr 5 III .Potwierdzające ,że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonywanie zamówienia.
  • Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Sposób dokonywania oceny będzie polegał na sprawdzeniu załączonych dokumentów i oświadczeń i określeniu -spełnia - nie spełnia. 
   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferent winien dostarczyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione jak wyżej oraz w SIWZ

Uwagi: SIWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3 w godzinach 8.00 - 15.00. lub pobrać ze strony internetowej. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są Jerzy Reichel oraz Krystyna Kubiczek.

Termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. nr 1, upływa dnia 24.07.2008 r. o godz. 09.30.

Termin otwarcia ofert: 24.07.2008 r. godz. 10.00.

Pliki do pobrania:

siwz dowoz

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij