Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
26.07.2008

Modernizacja dróg transportu rolnego nr 499, 502, 527 w Kornicach

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Modernizacja dróg transportu rolnego w Kornicach metodą recyklingu oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej zamkniętej o gr 4 cm.(CPV 45454000-4,).

Termin realizacji: (wymagany) - 30.09.2008. Termin realizacji (pożądany) - 30.09.2008.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Warunki udziału:

1. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału, potwierdzone w wypełnionych formularzach określonych w pkt. 1, ust. 2), ppkt m SIWZ:

  • Posiadać doświadczenie z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że jako główny wykonawca w co najmniej trzech pracach budowlanych o charakterze i trudności wykonania takich samych jak przedmiot zamówienia, Oferent musi się wykazać wykonaniem co najmniej 3 robót. Brak wykonania i wykazania co najmniej 3 robót spowoduje odrzucenie oferty. Pod uwagę będą brane roboty polegające na modernizacji dróg transportu rolnego metodą recyklingu wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, o wartości powyżej 150.000 zł każda,
  • Zapewnić możliwość w stosownym czasie (posiadania, dzierżawy, wynajęcia itp.) dysponowania niezbędnym sprzętem dla wykonania usługi,
  • Posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonania prac projektowych zgodnych z przedmiotem zamówienia (do oferty należy dołączyć kserokopie tych uprawnień).
  • Osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia do wykonania prac projektowych i wykonujące przedmiot zamówienia muszą być członkami Izby Inżynierów Budownictwa (do oferty należy dołączyć kserokopie tych zaświadczeń),
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
    Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, pobrać ze strony lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: inwestycje@pietrowicewielkie.pl, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 18.08.2008 o godzinie 09:30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 18.08.2008 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

Pliki do pobrania:

drogi polne

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij