Dzisiaj jest:
poniedziałek, 19 marca 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Biuletyn Informacji Publicznej
Rozstrzygniete przetargi

Przewóz uczniów do placówek oświatowych oraz na basen w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018

12.07.2016

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - dostawy o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro oraz poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP jest dostępne pod adresem:

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl

Treść zmiany ogłoszenia w BZP zamieszczone w poniższym linku:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=135475&rok=2016-07-14

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=173563&rok=2016-08-04

SIWZ_przewóz uczniów 2016

zawiadomienie o wyborze najkorzystnijeszej oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

25.03.2016

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1131/2 obręb Pietrowice Wielkie km. 13, położonej w miejscowości Pietrowice Wielkie przy ulicy Ligonia 5.

„Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich”

30.11.2015

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich”

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (zakład znajduje się w pok. 15 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich)

Termin realizacji:
dostawa ciągnika nastąpi do 30 dni po podpisaniu umowy, okres trwania umowy: 48 miesięcy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 10.12.2015r. godz 09:00 pok. nr 15

Otwarcie ofert: 10.12.2015r. godz 09:30 pok. nr 8 w budynku Urzędu Gminy

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 30.11.2015r.w

BZP pod numerem 324232-2015.

DO POBRANIA:

SIWZ

Zapytanie nr.1

Zapytanie nr.2

Zapytanie nr.3

Zapytanie nr.4

 

Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie

29.07.2015

Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie "

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: od 24.08.2015 r. do 31.05.2016 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 05.08.2015 r. godz. 10:00 pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 05.08.2015 r. godz. 10:30 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 29.07.2015 r. w BZP pod numerem 191626-2015

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie

SIWZ_Opał 2015

informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_opal_2015

 

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”

27.10.2014

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  31.12.2016 r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 20.000,00 zł na warunkach określonych w SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 4 % ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie,

Termin składania ofert: 03.11.2014 r. godz. 11:00 pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego,

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu skladania ofert;
termin składania ofert upływa 05.11.2014r o godzinie 11:00

Otwarcie ofert: 03.11.2014 r. godz. 11:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego.

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu otwarcia ofert;
termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05.11.2014r.o godzinie 11:15

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 27.10.2014 r. w BZP pod numerem: 356728-2014

Zmiana ogłoszenia BZP : nr 362094-2014 z dnia 31.10.2014 r.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniej

Protokół z otwarcia ofert

SIWZ zmiana treści ogłoszenia

SIWZ odpady

ogłoszenie odpady

 

„Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie”

10.10.2014

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie”

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  30.06.2015r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 120.000,00 zł na warunkach określonych w SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie,

Termin składania ofert: 24.10.2014r. godz. 11:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego,

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu skladania ofert ;
termin składania ofert upływa 31.10.2014r o godzinie 11:00

Otwarcie ofert: 24.10.2014r. godz. 11:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego.

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu otwarcia ofert;

termin otwarcia ofert wyznaczono na dzien 31.10.2014r.
o godzinie 11:15

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 10.10.2014r.w

BZP pod numerem: 337362-2014

 Zmiana ogłoszenia BZP : nr 353860-2014 z dnia 23.10.2014 r.

PLIKI DO POBRANIA:

udzielenie zamówienia publicznego

zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

Protokół z otwarcia ofert

Zmiana terści PFU 23.10.2014r.

Zmiana treści SIWZ zmiana TREŚCI OGŁOSZENIA

Wyjaśnienie 1 SIWZ PFU

zmiana tresci SIWZ_PFU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

PFU

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego

21.05.2014

Pietrowice Wielkie, 19.05.2014r.

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż składnika majątku ruchomego

1. Sprzedający: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie.

2. Przedmiot sprzedaży: Samochód specjalistyczny – pożarniczy MAGIRUS LF8-TS, rok produkcji 1965, numer rejestracyjny KAM 7886

3. Cena wywoławcza: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł). Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 05.02.2014r. cena zawiera stosowny podatek VAT

4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 28 maja 2014 roku o godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8 Sala Narad).

5. Termin i miejsce składania ofert: opakowanie zawierające ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 Maja 2014 r.  do godziny 10.00 powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: OFERTA do zakup samochodu strażackiegoNIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.05.2014r godz. 10.30,

6. Warunek dopuszczenia do przetargu: warunkiem jest terminowe złożenie oferty zakupu w/w pojazdu zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie www.pietrowicewielkie.pl w zakładce przetargi.

7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotu przetargu (licytacji) nabywcy nastąpi protokolarnie, niezwłocznie po wpłaceniu na konto Gminy ceny brutto nabycia

8. Warunki przetargu:

• w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,

• osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru,

• w przetargu brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie,

9. Informacje dodatkowe:

• uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Zygfryd Wieczorek oraz Pan Marcin Ignasiak

• przedmiot przetargu (licytacji) można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 0324198085.

 

Wójt działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu przetargu (licytacji) oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży w razie stwierdzenia, że licytacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa.

załączniki

Formularz oferty

Wycena

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego

20.02.2014

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż składnika majątku ruchomego

1. Sprzedający: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie.

2. Przedmiot sprzedaży: Samochód specjalistyczny – pożarniczy MAGIRUS LF8-TS, rok produkcji 1965, numer rejestracyjny KAM 7886

3. Cena wywoławcza netto: 9 600 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset zł. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 05.02.2014r. cena zawiera stosowny podatek VAT

4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 07 Marca 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8 Sala Narad).

5. Termin i miejsce składania ofert: opakowanie zawierające ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 Marca 2014 r.  do godziny 9:00 powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: OFERTA do zakup samochodu pożarniczegoNIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.03.2014r godz. 10.00,

6. Warunek dopuszczenia do przetargu: warunkiem jest terminowe złożenie oferty zakupu w/w pojazdu zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie www.pietrowicewielkie.pl w zakładce przetargi.

7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotu przetargu (licytacji) nabywcy nastąpi protokolarnie, niezwłocznie po wpłaceniu na konto Gminy ceny brutto nabycia

8. Warunki przetargu:

• w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,

• osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru,

• w przetargu brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie,

9. Informacje dodatkowe:

• uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Zygfryd Wieczorek oraz Pan Marcin Ignasiak

• przedmiot przetargu (licytacji) można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 0324198085.

 

Wójt działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu przetargu (licytacji) oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży w razie stwierdzenia, że licytacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa.

pliki do  pobrania:

Wycena

Formularz oferty

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

15.11.2013

 

Pietrowice Wielkie, 15.11.2013r.

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż składnika majątku ruchomego

1. Sprzedający: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie.

2. Przedmiot sprzedaży: autobus marki Jelcz, model pojazdu L090M, rok produkcji 2000, numer rejestracyjny SRC E100

3. Cena wywoławcza brutto: 19 700 00 zł (słownie: dziewiętnaście  tysięcy siedemset złotych). Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 11.07.2013r.

4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 22 listopad 2013 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8 Sala Narad).

5. Termin i miejsce składania ofert: opakowanie zawierające ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 listopad 2013 r.  do godziny 9.00 powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: OFERTA do zakup autobusuNIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.11.2013r godz. 10.00,

6. Warunek dopuszczenia do przetargu: warunkiem jest terminowe złożenie oferty zakupu w/w pojazdu zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie www.pietrowicewielkie.pl w zakładce przetargi.

7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotu przetargu (licytacji) nabywcy nastąpi protokolarnie, niezwłocznie po wpłaceniu na konto Gminy ceny brutto nabycia

8. Warunki przetargu:

• w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,

• osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru,

• w przetargu brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie,

9. Informacje dodatkowe:

• uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Cecylia Pawlasek oraz Pan Marcin Ignasiak

• przedmiot przetargu (licytacji) można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 0324198085.

 

Wójt działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu przetargu (licytacji) oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży w razie stwierdzenia, że licytacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa.

                                                                        Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

                                                                        (-) Andrzej Wawrzynek

 

pliki do pobrania

wycena rzeczoznawcy

formularz oferty na autobus

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij