Dzisiaj jest:
sobota, 19 stycznia 2019

Szukaj:
Wybierz język:

Kontakt

ikonka-urzd-gminy_blackUrząd Gminy w Pietrowicach Wielkich

ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
telefon: 32 419 80 75, 32 419 80 89
fax: 32 419 84 07
http://www.pietrowicewielkie.pl
e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl

3.[1]

Numery kont na które mozna dokonywac przelewy
i wpłaty są nastepujące:

Gmina Pietrowice Wielkie:

03 8475 1045 2005 3500 0215 0002

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy Urzędu Gminy

poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek 7:30 - 14:30
środa 7:30 - 14:30
czwartek 7:30 - 14:30
piątek 7:30 - 13:00

 

przewodnik_okadka przewodnik po urzędzie

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie przyjmuje strony
w poniedziałek  od godz. 15.00 do godz. 17.00
we wtorki od godz. 16.00 do godz. 18.00 przyjmowanie skarg i wniosków

 Klauzula informacyjna ogólna dla klientów urzędu
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, celem
realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące
zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy
w Pietrowicach Wielkich:

1.Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy –
Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel. 32 419 80 75, e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrona Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@pietrowicewielkie.pl
3.Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
1)w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2)w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
3)w celu zatrudnienia pracowników
4)gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
5)gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia)
6)na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
4.Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
5.Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6.Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
7.Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
8.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
9.Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
10.Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
12.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
13. Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.


Formularz kontaktowy

Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij wózek

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij