Dzisiaj jest:
środa, 19 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Ogłoszenia
konsultacje
22.11.2011

konsultacje

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie informuje, że od dnia 23 listopada 2011 r. odbywaja się konsultacje dotyczące projektu uchwały:

Zarządzenie nr 28/FN/2011

    Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

 

z dnia 22 listopada 2011r.

 

w sprawie: konsultacji projektu uchwały

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1)    Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały:

a)   w sprawie: programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2012 - 2014 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2)    Konsultacje są prowadzone w dniach od 23 listopada 2011 r. do 29 listopada 2011 r.

3)    Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4)    Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać:

a)   w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

b)   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@pietrowicewielkie.pl,

c)   za pośrednictwem faxu na nr tel.: 32 4198407.

5)    Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz za przyjmowanie uwag i opinii odpowiada: Skarbnik – Marzena Kopczewska

6)    Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami uchwały XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                           WÓJT GMINY

 

                                                                                                          Andrzej Wawrzynek

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij