Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
03.10.2011

Informacje przypominające o zasadach obowiązujących podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Zarządzonych na 9 października 2011 r.

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma:
obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych
  prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym  
  orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych  prawomocnym  
  orzeczeniem Trybunału Stanu.


Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym bez przerw między godziną
7.00 a 21.00

Przed wydaniem karty do głosowania komisja:
- sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią (art. 52 § 1 Kodeksu).
Uwaga - dokumentem tym NIE  MOŻE BYĆ "książeczkowy" dowód osobisty.
- ustala, czy wyborca jest uprawniony do głosowania w tym obwodzie, przez sprawdzenie, czy jego nazwisko jest ujęte w spisie wyborców.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swój pisemny wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia wydaje urząd gminy. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie wydaje się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do 7 października 2011 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Sposób głosowania i warunki ważności głosu do sejmu
Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list kandydatów albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list, z zastrzeżeniem § 4.

Sposób głosowania i warunki ważności głosu do senatu
Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) z lewej strony obok jego nazwiska. Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.


 Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie
 Adam Wajda

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij