Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
25.03.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1131/2 obręb Pietrowice Wielkie km. 13, położonej w miejscowości Pietrowice Wielkie przy ulicy Ligonia 5.

Pietrowice Wielkie dn. 25.03.2016r.

Nr IGR.6840.01.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w miejscowości Pietrowice Wielkie

Informacje dotyczące nieruchomości:

Nr rej. gruntów Nr działki Obręb Km Pow. [ha] Księga
wieczysta
Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywo.
netto

Forma zbycia
G.1386 1131/2 Pietrowice
Wielkie
13 0,0116 GL1R /00053679/3 RM/MNU15
o przeznaczeniu podstawowym
tereny zabudowy zagrodowo - mieszkaniowo - usługowej.

19.965,00 zł.

przetarg

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Pietrowicach Wielkich przy ulicy Ligonia 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym niepodpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej, przeznaczony do remontu kapitalnego. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 55 m2. Przedmiotowy budynek został wybudowany w latach 20-tych ubiegłego wieku. Pierwotnie obiekt ten znajdował się w zabudowie zwartej. Cześć gospodarcza budynku od posesji nr 3 została jednak wyburzona. Fundamenty murowane, ściany nadziemia murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, zmurszałe, występują ubytki i uszkodzenia tynku. Elewacja cementowo – wapienna całkowicie zniszczona. Budynek mocno zawilgocony, wymagający wykonania izolacji. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, w dużej części zbite w celu osuszenia. Stropy drewniane, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką – do wymiany. Obróbki blacharskie to rynny i rury spustowe z PCV. Stolarka okienna drewniana, w części z PCV. Drzwi wejściowe do budynku drewniane, całkowicie zniszczone – do wymiany. Stolarki drzwiowej wewnętrznej brak. Posadzka to wylewki betonowe. W budynku brak urządzeń infrastruktury technicznej.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nie zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

DZIAŁ IV NIERUCHOMOŚCI - HIPOTEKA – wolna od obciążeń

Informacje dotyczące przetargu:

 • Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).
 • Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr IX/91/2015 z dnia 16.09.2015r. nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży
 • Zarządzeniem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie nr IGR.0050.4.2015 z dnia 04.01.2016r. został określony tryb przetargu jako przetarg ustny nieograniczony.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2016r. w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8), o godz. 09.00.
 • Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 25.04.2016r. włącznie w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Gminy Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. W treści przelewu należy określić numer działki, której dotyczy wnoszone wadium.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie lub na koncie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 25.04.2016r. włącznie. Uczestnik ponosi ryzyko niewpłynięcia wadium w terminie.

 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do przedstawienia dowodu tożsamości.
 • Przeprowadzenie przetargu:
 •   Przewodniczący Komisji przetargowej informuje uczestników o zasadach i skutkach licytacji.
 •   Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 •   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie, powyżej ceny wywoławczej danej nieruchomości.
 •   Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę i zamyka daną licytację, a następnie ogłasza nazwisko osoby, która ją wygrała.
 • Nabywcą nieruchomości ustalonym w przetargu, z którym zawarta zostanie umowa notarialna może być wyłącznie osoba, na nazwisko której zostało wpłacone wadium. Jeżeli osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa, nabycie nastąpi na obojga małżonków, niezależnie od tego na imię i nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium. Jest to równoznaczne z tym, że jeżeli współmałżonek uczestnika przetargu, który wylicytował najwyższą cenę odmówi podpisania umowy notarialnej, wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 • Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1380) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
 • W przypadku gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może osobiście brać udziału w przetargu dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium (wadium musi być wniesione na nazwisko osoby, która w momencie wygrania przetargu zostanie nabywcą) oraz pisemne upoważnienie do występowania w przetargu w jego imieniu, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych.
 • Uczestnik, który wygra przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu w drodze notarialnej. O terminie zawarcia umowy sprzedaży zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia umowy w podanym miejscu i czasie organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z tego tytułu.
 • Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. Nr 4, tel. 032 4198075 wew. 140.

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
(-) Andrzej Wawrzynek

Rejestr zmian
RedaktorZmianyData
adminZmiana treści na stronie; 21-11-2016, 11:32:27
adminDodanie nowej aktualności; 25-03-2016, 09:53:34
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij