Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Ogłoszenie Nr IGR.7622.02.2016.
01.03.2016

Ogłoszenie Nr IGR.7622.02.2016.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie Etap I i Etap II

Pietrowice Wielkie, dnia 25.02.2016 r.

Nr IGR.7622.02.2016.

                                                                                             

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie Etap I i Etap II

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie Etap I i Etap II, w dniach: od 8 marca 2016 r. do 29 marca 2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich ul. Szkolna 5, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, o godzinie 15:30.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektów planów miejscowych.

Uwagi do projektów planów miejscowych Etap I i Etap II należy wnosić do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r. włącznie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty ww. planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r. włącznie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: planowanie@pietrowicewielkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Pietrowice Wielkie.

 

 

                      

Rejestr zmian
RedaktorZmianyData
adminDodanie nowej aktualności; 01-03-2016, 11:07:14
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij