Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Ogłoszenie Nr IGR.7620.02.2016.
01.03.2016

Ogłoszenie Nr IGR.7620.02.2016.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie

Pietrowice Wielkie, dnia 25.02.2016 r.

 Nr IGR.7620.02.2016.

                                                                                              OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie w dniach: od 8 marca 2016 r. do 29 marca 2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich ul. Szkolna 5, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany nr 1 Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Nr 1 Studium.

Uwagi do projektu Zmiany nr 1 Studium należy wnosić do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r. włącznie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. Zmiany nr 1 Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r. włącznie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: planowanie@pietrowicewielkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Pietrowice Wielkie.

 

 

                      

Rejestr zmian
RedaktorZmianyData
adminZmiana treści na stronie; 01-03-2016, 11:08:14
adminDodanie nowej aktualności; 01-03-2016, 11:07:14
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij