Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Informacje dotyczące  przydomowych oczyszczalni scieków
11.12.2012

Informacje dotyczące przydomowych oczyszczalni scieków

Stan zaawansowania  prac związanych z realizacją projektu  Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie

Decyzją Zarządu i Rady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie projekt pod nazwą : „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego” uzyskał dofinansowanie w formie dotacji (ponad 9 mln zł)i pożyczki (ponad 9 mln zł). Przedmiotem dofinansowania jest zakup i montaż 1170 szt. Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Konieczne zatem było  przygotowanie procedury  wyłonienia wykonawcy, który miał zrealizować powyższe przedsięwzięcie. Cała procedura oparta była ściśle o zapisy ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz wymogi NFOŚiGW w Warszawie, warunkujące przyznanie dofinansowania. Jednak jedynym kryterium wyboru oferty w 100% była cena.

Na zaproszenie do składania ofert odpowiedziało 9 firm z całego kraju. Zgodnie z procedurą komisja przetargowa dokonała oceny ofert poprzez sprawdzenie ich z uprzednio postawionymi wymogami (tzw. SIWZ), odrzucając niektóre oferty niezgodne z zapisami specyfikacji przetargowej oraz dokonując wyboru najniższej oferty cenowej, spełniającej wymagania SIWZ.

Najniższa oferta, która spełniła wymagania, była oferta firmy LBF z Pawłowa oferująca wykonanie zadania za kwotę 24 719 187,00 zł.

Jedna z firm, której oferta była odrzucona, odwołała się od rozstrzygnięcia przetargowego do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, gdzie Izba wysłuchała argumentów stron. Izba Odwoławcza w pełni podzieliła argumenty Gminy, odrzucając w całości zarzuty ze strony firmy, która się odwoływała. Dodatkowo również, w ramach kontroli okresowej, Regionalna Izba Obrachunkowa badała prawidłowość postępowania przetargowego na realizację przedmiotowej inwestycji, nie dopatrując się uchybień.

Pozwólcie Państwo na  kilka słów na temat firmy, która wygrała przetarg i realizuje inwestycję. Jest to firma LBF Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowie. Została utworzona przez dwie znane i działające od wielu lat na lokalnym rynku firmy  tj. firmę Pana Leona Burdzika, mającą swoją siedzibę w Pawłowie i firmę Eko-Bud mającą siedzibę w Modzurowie.  Potencjał sprzętowy tych firm to 10 koparek, 8 samochodów ciężarowych, ubijarki itp. Sprzęt niezbędny do realizacji tej inwestycji. Firma LBF złożyła niezbędne zabezpieczenia finansowe należytego wykonania robót jak i stosowne ubezpieczenia.

W ramach tej inwestycji będą montowane oczyszczalnie firmy KESSEL, które mieszkańcy mogli zobaczyć na Eko-Wystawie. Szczegółowe informacje o produkcie można przeczytać na stronie producenta, tj. na www.kessel.pl

Zgodnie z ustaleniami całość powyższych informacji przekazywałem mieszkańcom w ramach wrześniowych zebrań wiejskich. Zostały również ustalone i przekazane koszty związane z montowaniem PBOŚ u mieszkańców.

Koszty mieszkańców związane z realizacją PBOŚ

Pierwszym jednorazowym kosztem jest wpłata kwoty 1845 zł jako  udziału własnego  mieszkańca w realizacji inwestycji. Wpłaty dokonuje się kilka dni przed montażem oczyszczalni na posesji, na podstawie otrzymanej faktury,  w kasie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie. Kwotę powyższą można również rozłożyć na raty. Specjalny produkt bankowy w postaci kredytu gotówkowego, przeznaczony na sfinansowanie PBOŚ w naszej gminie, oferuje Bank Spółdzielczy w Pietrowicach Wielkich. Kredyt udzielany jest na okres do 24 miesięcy w wysokości  od 500 do 2 000 zł. Przykładowa wysokość raty kapitałowo-odsetkowej  w przypadku kredytu w wysokości 1 500 zł udzielonego na okres 24 miesięcy wynosi  69,15 zł.

Drugim kosztem jest opłata miesięczna płacona od następnego miesiąca po rozpoczęciu użytkowania PBOŚ przez mieszkańca. Kwota ta zawiera: koszty wywozu osadu, miesięczną opłatę karty SIM do monitorowania pracy oczyszczalni przez 24 godziny na dobę, koszty przeglądu serwisowego oraz przyjazdu serwisu w razie awarii, opłatę amortyzacyjną na potrzeby wymiany w przyszłości zużywających się elementów oczyszczalni. Jednym słowem wszelkie koszty związane z utrzymaniem i obsługą oczyszczalni  w ciągłym ruchu pracy. Wysokość tej miesięcznej opłaty to kwota 24 zł netto + podatek VAT. Serwis oczyszczalni będzie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich.

Czy kwota ta jest wysoka czy niska?  W odpowiedzi pozwoliliśmy sobie przeanalizować alternatywne opłaty związane z pozbywaniem się ścieków przy założeniu średniego zużycia wody w przeciętnym gospodarstwie domowym w wysokości 0,09m3 x 4 osoby x 30 dni = 10,80 m3 miesięcznie:

- wywóz ścieków  wozem asenizacyjnym : 10,80 m3 x 30 zł = 324 zł

- zapłata za ścieki przy posiadaniu kanalizacji sanitarnej: 10,80m3 x 8 zł = 86,40

Niezbędne koszty mieszkańców związane z montażem PBOŚ

Niezbędnym elementem montażu oczyszczalni na Państwa posesji jest konieczność podpisania drugiej umowy, regulującej powyższe szczegóły. Treść tej umowy jest zamieszczona poniżej. Podpisać ją można w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie (pokój nr 6) w godzinach pracy Urzędu. Po podpisaniu tej umowy i podaniu proponowanego terminu realizacji montażu oczyszczalni na Państwa posesji, odwiedzą Państwa, po uprzednim umówieniu się, projektant z  wykonawcą i pracownikiem Urzędu Gminy. Celem odwiedzin będzie ostateczne ustalenie lokalizacji PBOŚ na posesji, będące podstawą dokonania zgłoszenia budowlanego i późniejszego montażu.

Powyższą umowę należy podpisać jak najprędzej z uwagi na konieczność wizytacji na posesji przed okresem zimowym. Ostatecznym terminem podpisania umowy, będącej zarazem potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie, jest termin 21.12.2012 r.

Montaż oczyszczalni w ramach projektu ruszył już 18 września tego roku. Obecnie zamontowano już ponad 50 oczyszczalni. Sam montaż trwa jedynie jeden dzień.

Istotne informacje dla mieszkańców, związane już z realizacją samej inwestycji :

1.             Właściciel posesji zobowiązany jest poinformować wykonawcę o lokalizacji wszystkich istniejących mediów i przyłączach na terenie planowanych prac związanych z montażem PBOŚ.

2.             Właściciel posesji odkopuje we własnym zakresie miejsce istniejącego odpływu od budynku na odcinku ok. 0,5 m od budynku.

3.             Wszelkie prace związane z rozdzieleniem instalacji odpływowej wody deszczowej z budynku oraz inne korekty istniejącego systemu kanalizacji wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz, nie będą wykonywane w ramach montażu PBOŚ.

4.             W ramach montażu PBOŚ będą realizowane:

-         przyłącze kanalizacji ściekowej od budynku z jednego punktu do oczyszczalni

-         przyłącze prądu od budynku do skrzynki sterowniczej

-         montaż oczyszczalni

-         montaż studni chłonnej

-         montaż odpowietrzenia oczyszczalni

-         montaż skrzynki sterowniczej

5.             Lokalizacja oczyszczalni i studni chłonnej na posesji musi być zgodna z ustaleniami podjętymi podczas bytności / weryfikacji  projektanta, wykonawcy i pracownika Urzędu Gminy na posesji,  i podpisanym protokołem.

6.             Wysokość posadowienia pokrywy  oczyszczalni i studni chłonnej na terenie posesji określa wykonawca zgodnie ze wskazaniami producenta i sztuką budowlaną, gwarantując właściwą pracę  urządzeń.

7.             Zabrania się przebywania osób postronnych na terenie budowy  oznaczonym taśmą  ostrzegawczą.

 

 UMOWA DO POBRANIA

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij