Dzisiaj jest:
piątek, 22 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
SPECJALISTA DO SPRAW INWESTYCJI I REMONTÓW
27.09.2012

SPECJALISTA DO SPRAW INWESTYCJI I REMONTÓW

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza nabór
kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy
Pietrowice Wielkie na stanowisko:
SPECJALISTA DO SPRAW INWESTYCJI I REMONTÓW

 

O g ł o s z e n i e

 

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie na stanowisko :

 

SPECJALISTA DO SPRAW INWESTYCJI I REMONTÓW

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: średnie budowlane lub  techniczne

- znajomość: kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego, samorządu lokalnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- doświadczenie zawodowe minimum 5 lat związane z realizacją i nadzorem procesu inwestycyjnego

- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)

- prawo jazdy kat. B

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych

- nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

- spełnia pozostałe wymogi ustawowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

- umiejętności analizy dokumentacji technicznej

- dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:

 - odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność

- umiejętność pracy w zespole

- ukończone kursy i szkolenia

- umiejętności obsługi programu do kosztorysowania inwestycji budowlanych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie merytorycznej korespondencji

-  przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań powierzonych do prowadzenia w zakresie remontów i inwestycji gminnych

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw

- realizacja zadań z zakresu administrowania drogami gminnymi

- kosztorysowanie robót przy pracach inwestycyjnych

- nadzorowanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej

- prowadzenie przeglądów gwarancyjnych wykonanych inwestycji

- prowadzenie przeglądów technicznych budynków komunalnych

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny i życiorys

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub dwóch nowej wersji dowodu

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacyjnych

- kserokopie dotychczasowych świadectw pracy

- kserokopie prawa jazdy kat. B

- oświadczenia kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów” należy składać w terminie do dnia 16.10.2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie ul.Szkolna 5 , 47-480 Pietrowice Wielkie.

Wymiar etatu: 3/4 etatu

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy
Pietrowice Wielkie 
Andrzej Wawrzynek

 

 

 

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij