Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
konsultacje dotyczące projektu uchwały
13.09.2012

konsultacje dotyczące projektu uchwały

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie informuje, że od
dnia 13 września 2012 r. odbywaja się konsultacje
dotyczące projektu uchwały:

Projekt

UCHWAŁA Nr XVIII/      /2012

RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pietrowice Wielkie lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,                  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z późn. zm.), Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pietrowice Wielkie lub jej jednostkom organizacyjnym.

§ 2.

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1)  należności - należy przez to rozumieć cywilnoprawną należność pieniężną, obejmującą: należność główną, odsetki, a także koszty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty procesu należne Gminie Pietrowice Wielkie, bądź gminnej jednostce organizacyjnej, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego, przy czym kwoty należności w stosunku do tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji;

2)  dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej posiadającą zobowiązanie wobec Gminy Pietrowice Wielkie bądź gminnej jednostki organizacyjnej;

3)  kompletnym wniosku - należy przez to rozumieć wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, obrazujące sytuację materialną dłużnika oraz w przypadkach dotyczących pomocy publicznej dokumenty opisane w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały;

4)  uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności;

5)  kosztach egzekucyjnych - należy przez to rozumieć opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków poniesionych przez Gminę Pietrowice Wielkie bądź gminną jednostkę organizacyjną w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego jej przeprowadzania, określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 167 poz. 1191 z późniejszymi zmianami);

6)  przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

7)  organie udzielającym pomocy - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną zgodnie § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Należność może zostać umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą że:

  1)  osoba fizyczna – dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

  2)  osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

  3)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

  4)  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

  5)  należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

  6)  zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

  7)  nie można ustalić dłużnika.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1  może nastąpić z urzędu, a w przypadkach określonych w ust.1 pkt  6 może nastąpić również na wniosek dłużnika.

3. Oświadczenie lub porozumienie o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust.1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w porozumieniu oznacza się termin i tryb zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika porozumienie wygasa, a należność staje się w całości natychmiast wymagalna.

5. Umorzenie należności, w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy co najmniej jeden warunek umorzenia spośród wymienionych w ust. 1 zachodzi wobec każdego z zobowiązanych.

§ 4

 Do umarzania należności uprawnieni są:

1)    Kierownicy jednostek podległych Gminie Pietrowice Wielkie w zakresie swoich spraw do kwoty nie przekraczającej 2.500,- zł;

2)    Wójt Gminy dla spraw, które przekraczają kwotę 2.500,- zł i dla wszystkich spraw z zakresu Urzędu Gminy.

§ 5

 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi osoby i organy wymienione w § 4, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy spłaty całości lub części należności, lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, a w przypadku gdy należność powstała z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego na okres do 60 miesięcy,  licząc od dnia zawarcia porozumienia.

2. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi do dnia wpłaty określonego w porozumieniu, z zastrzeżeniem ust.4.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat lub nie płaci rat w terminach ustalonych w porozumieniu, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

4. W przypadkach uzasadnionych względami społeczno - gospodarczymi w szczególności, gdy dłużnikowi grozi upadłość lub zachodzi konieczność redukcji zatrudnienia przewyższająca 10% zatrudnionych, dopuszcza się możliwość odstąpienia od natychmiastowej wymagalności świadczenia. W takim przypadku możliwe jest negocjowanie nowych warunków spłaty z wydłużeniem okresu spłacania rat lub odroczenia płatności do 36 miesięcy licząc od dnia złożenia pierwszego wniosku.

§ 6

1. Udzielenie ulg, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 następuje na wniosek dłużnika - z zastrzeżeniem ust. 2 - w drodze porozumienia.

2. W sytuacjach określonych w § 3 ust. 1 umorzenie z urzędu należności następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.

§ 7

1. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz § 5 udzielanie ulg na wniosek przedsiębiorcy następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), art. 107-108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. UE .C 115 z 9.5.2008) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 2006 r. Nr 379 poz. 5).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę, o której mowa w § 7 ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, dokumentów oraz formularza informacji, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 8

Traci moc uchwała Nr XXXIV/359/2005 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pietrowice Wielkie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w wpłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2006r. nr 10 poz. 374)

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie oraz kierownikom jednostek podległych Gminie Pietrowice Wielkie.

§ 10

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Rejestr zmian
RedaktorZmianyData
adminDodanie nowej treści na stronie; 13-09-2012, 14:28:44
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij