Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników
09.07.2012

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015


Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystąpił do Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2012-2015. Liczba ławników do wybrania do Sądu Rejonowego w Raciborzu– 1.

Informacja dla kandydatów na ławników:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.     Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

2.     Jest nieskazitelnego charakteru

3.     Ukończył 30 lat

4.     Jest zatrudniony, powadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku

5.     Nie przekroczył 70 lat

6.     Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika

7.     Posiada co najmniej wykształcenie średnie

Ławnikami nie mogą być:

1.     Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturach

2.     Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

3.     Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

4.     Adwokaci i aplikanci adwokaccy

5.     Radcy prawni i aplikanci radcowscy

6.     Duchowni

7.     Żołnierze w czynnej służbie wojskowej

8.     Funkcjonariusze służby więziennej

9.     Radny rady gminy, powiatu i województwa

Zgłoszeń kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeń według ustalonego wzoru i załącza następujące dokumenty:

1.     Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby

2.     Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigania z zaskarżeniem publicznego lub przestępstwo skarbowe

3.     Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani też zawieszona

4.     Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5.     Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wzór karty zgłoszenia  

Szczegółowe zasady naboru kandydatów na ławników określa art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radzie gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.


Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie pokój nr 6 (Biuro Rady Gminy) w terminie do dnia 20 lipca 2012 r. Druk karty zgłoszenia można pobrać również w Biurze Rady Gminy.

Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymagań lub wpłyną po terminie pozostawia się bez biegu.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Joachim Marcinek

 

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij