Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Zarządzenie nr Oś. 4/2012
04.06.2012

Zarządzenie nr Oś. 4/2012

Zarządzenie nr Oś. 4/2012 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 4 czerwca 2012r.w sprawie: konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr Oś. 4/2012
    Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 4 czerwca 2012r.

w sprawie: konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały:

    w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
    Pietrowice Wielkie.

2. Konsultacje są prowadzone w dniach od 5 czerwca 2012 r. do 12 czerwca 2012 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać:

a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5,47-480 Pietrowice Wielkie,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@pietrowicewielkie.pl,

c) za pośrednictwem faxu na nr tel.: 32 4198407.

5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz za przyjmowanie uwag i opinii odpowiada: Cecylia Pawlasek – inspektor ds. oświaty

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami uchwały XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr ……………………

RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia ……………….. 2012 r.

 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Pietrowice Wielkie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ust. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina zapewnia w prowadzonych przedszkolach publicznych bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin dziennie.

§ 2.

1.     Za przekroczoną liczbę godzin wymienioną w § 1 w danym dniu ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł za każdą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 3 zł dziennie.

2.     Za jednoczesny pobyt w przedszkolu drugiego dziecka z rodziny opłata wynosi 0,80 zł za każdą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 1,60 zł dziennie.

3.     W przypadku jednoczesnego pobytu trzeciego i kolejnych dzieci z rodziny w tym samym przedszkolu opłata wynosi 0,10 zł. za każdą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 0,20 zł dziennie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/401/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 375 ).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

 

 

 

Rejestr zmian
RedaktorZmianyData
adminZmiana treści na stronie; 04-06-2012, 14:11:06
adminDodanie nowej treści na stronie; 04-06-2012, 14:09:34
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij