Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Zarządzenie nr IGR.0050.01.2012
10.02.2012

Zarządzenie nr IGR.0050.01.2012

Zarządzenie nr IGR.0050.01.2012 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały

 

Zarządzenie nr IGR.0050.01.2012
    Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie: konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały:

a)    w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pietrowice Wielkie.

2. Konsultacje są prowadzone w dniach od 9 lutego 2012r. do 15 lutego 2012r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać:

a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5,47-480 Pietrowice Wielkie,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@pietrowicewielkie.pl,

c) za pośrednictwem faxu na nr tel.: 32 4198407.

5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz za przyjmowanie uwag i opinii odpowiada: Krystyna Kubiczek – inspektor ds. mieszkaniowych

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami uchwały XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zasady wynajmu 2011

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij