Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Nabór kandydatów do pracy
27.12.2011

Nabór kandydatów do pracy

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie

 

 

 

 

O g ł o s z e n i e

 

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie na stanowisko :

 

SPECJALISTA  DO  SPRAW  INWESTYCJI  I  REMONTÓW

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie techniczne lub budowlane

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego, samorządu lokalnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- posiadanie uprawnień budowlanych

- doświadczenie zawodowe minimum 5 lat związane z realizacją lub zarzadzaniem inwestycjami

- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)

- prawo jazdy kat. B

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych

- nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

- spełnia pozostałe wymogi ustawowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

- umiejętność analizy dokumentacji technicznej

- dyspozycyjność

 

Wymagania dodatkowe:

 

- odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność

- umiejętność pracy w zespole

- ukończone kursy i szkolenia

- umiejętność obsługi programu do kosztorysowania i inwestycji

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

- przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań powierzonych do prowadzenia

- koordynacja zadań inwestycyjnych i remontowych

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z prawem budowlanym)

- realizacja zadań z zakresu administrowania drogami gminnymi

- dokonywanie przeglądów gwarancyjnych wykonanych inwestycji

- prowadzenie przeglądów technicznych budynków gminnych

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadań inwestycyjnych i     remontowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- list motywacyjny i życiorys

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kserokopia dowodu osobistego

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacyjnych

- kserokopie dotychczasowych świadectw pracy

- kserokopia prawa jazdy kat. B

- oświadczenia kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie

 

Miejsce i termin składania dokumentów

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko specjalista ds. inwestycji i remontów” należy składać w terminie do dnia 16.01.2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie ul.Szkolna 5 , 47-480 Pietrowice Wielkie.

 

Wymiar etatu: 3/4 etatu

 

 

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                          Pietrowice Wielkie

                                                                                                          Andrzej Wawrzynek

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij