Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Obwieszczenie IGR/7632/Z1/D7/2011
30.11.2011

Obwieszczenie IGR/7632/Z1/D7/2011

Obwieszczenie w sprawie: „Budowa farmy wiatrowej o mocy 42 MW na terenie gminy Pietrowice Wielkie”

Pietrowice Wielkie, dnia: 25.11.2011 r.

IGR/7632/Z1/D7/2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania   Administracyjnego  (t. j. z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że dnia 23.11.2011 r. w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: FEN Sp z o.o., z siedzibą: ul. Rudzka 107, 47-400 Racibórz

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa farmy wiatrowej o mocy 42 MW na terenie gminy Pietrowice Wielkie”

 

Planowana inwestycja polegająca na budowie 21 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda,  ma być usytuowana na następujących nieruchomościach:

Maków:   działka nr 1023  km 3, działka nr 1021 km 3, działka nr794 km 5,

Pawłów:  działka nr 104/1 km.4,  działka nr 452 km 12, działka nr 455/1 km , działka nr 10 km 1, działka nr 163 km 6, działka nr 226/3 km 8, działka  nr 199/1 km 7, działka nr 126/3 km 5, działka  nr 126/5 km 5 ,działka 66 km 2, działka 126/13 km 5,

Kornice: działka nr 75/1 km1,

Cyprzanów: działka nr 6/2 km 5, działka nr 57/4 km 2, działka nr 27 km 2, działka nr 30 km 2,  działka nr 33/1 km 8.

W toku postępowania Wójt Gminy Pietrowice Wielkie wystąpił z wnioskiem 
do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie  opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.).

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, pokój nr 4. Tam również można zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Godziny pracy Urzędu:  poniedziałki od 9,00 do 17,00 w pozostałe dni od 7,30 do 15,30.

(-) Andrzej Wawrzynek

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij