Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
OBWIESZCZENIE IGR/7632/Z1/D4/2011
30.08.2011

OBWIESZCZENIE IGR/7632/Z1/D4/2011

Pietrowice Wielkie, dnia: 22.08.2011 r.

IGR/7632/Z1/D4/2011


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania   Administracyjnego  (t. j. z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że dnia 04.08.2011 r. w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: FEN Sp z o.o., z siedzibą: ul. Rudzka 107, 47-400 Racibórz
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Budowa farmy wiatrowej o mocy 42 MW na terenie gminy Pietrowice Wielkie”

Planowana inwestycja ma być usytuowana na następujących nieruchomościach:
Maków: działka nr 1023  km 3, działka nr 1021 km 3
Pawłów: działka nr 104/1 km.4,  działka nr 453 km 12, działka nr 126/3 km 5,
działka nr 126/5 km 5  działka nr 66 km 2, działka nr 126/13 km 5,
Kornice: działka nr 75/1 km1,
Cyprzanów: działka nr 6/2 km 5, działka nr 57/4 km 2, działka nr 33/1 km 8,
działka nr 27 km 2, działka nr 30 km 2.              

W toku postępowania Wójt Gminy Pietrowice Wielkie wystąpił z wnioskiem 
do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie  opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na środowisko.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.).
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, pokój nr 4. Tam również można zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Godziny pracy Urzędu:  poniedziałki od 9,00 do 17,00 w pozostałe dni od 7,30 do 15,30.

(-) Andrzej Wawrzynek
Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij