Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Zarządzenie nr Oś.5/2011
17.08.2011

Zarządzenie nr Oś.5/2011

Zarządzenie nr Oś.5/2011
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 11 sierpnia 2011r.

 

Zarządzenie nr Oś.5/2011
    Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie: konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały:

a)    w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/57/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia
2 czerwca 2011r w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie. 

2. Konsultacje są prowadzone w dniach od 17 sierpnia 2011 r. do 24 sierpnia 2011 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać:

a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5,47-480 Pietrowice Wielkie,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@pietrowicewielkie.pl,

c) za pośrednictwem faxu na nr tel.: 32 4198407.

5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz za przyjmowanie uwag i opinii odpowiada: Cecylia Pawlasek – inspektor ds. oświaty

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami uchwały XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uchwała Nr IX/  /2011Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 26 sierpnia 2011r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/57/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia
2 czerwca 2011r w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala, co następuje:

 

§1

 

W uchwale Nr VII/57/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2 czerwca 2011r w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie wykreśla się §5 Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów uzdolnionych w gminie Pietrowice Wielkie będący załącznikiem do uchwały.

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zarządzenie nr Oś.5/2011
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 11 sierpnia 2011r.

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij