Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Ogłoszenie nabór kandydatów
02.09.2010

Ogłoszenie nabór kandydatów

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zakładzie Komunalnym w Pietrowicach Wielkich na stanowisko.

O g ł o s z e n i e

 

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zakładzie Komunalnym w Pietrowicach Wielkich na stanowisko :

 

Dyrektora Zakładu Komunalnego

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe techniczne

- znajomość: zagadnień technicznych z zakresu sieci wodociągowych, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego, samorządu lokalnego, prawa pracy, aktów prawa cywilnego
- doświadczenie zawodowe minimum 5 lat w tym na kierowniczym stanowisku 3 lata

- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)

- prawo jazdy kat. B

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych

- nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

- spełnia pozostałe wymogi ustawowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

Wymagania dodatkowe:

 

- odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność

- umiejętność pracy w zespole

- ukończone kursy i szkolenia

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

- prowadzenie merytorycznej korespondencji

- utrzymanie sprawności sieci wodociągowej

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw

- przygotowanie umów dla odbiorców wody, oraz aktualizacja istniejących

- kosztorysowanie robót przy pracach na sieci wodociągów

- nadzorowanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej

- nadzorowanie spraw z zakresu drogownictwa

- bieżące kontrolowanie i nadzorowanie pracowników w trakcie wykonywania ich obowiązków służbowych

- przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie zajmowanego stanowiska

- rozliczenie czasu pracy konserwatorów- kierowców

- nadzór nad majątkiem zakładu

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- list motywacyjny i życiorys

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kserokopia dowodu osobistego

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w  celach rekrutacyjnych

- kserokopie dotychczasowych świadectw pracy

- kserokopie prawa jazdy kat. B

- oświadczenia kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie

 

Miejsce i termin składania dokumentów

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko dyrektora zakładu komunalnego” należy składać w terminie do dnia 17.09.2010 r. w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie ul.Szkolna 5 , 47-480 Pietrowice Wielkie.

 

Wymiar etatu: 1 etat pełny

 

 

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                     Pietrowice Wielkie

                                                                                    Andrzej Wawrzynek

 

 

 

 

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij