Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Wybory samorządowe 2018 | 18.09.2018 r. | wtorek

Urzędnik Wyborczy dla Gminy Pietrowice Wielkie

Urzędnik Wyborczy dla Gminy Pietrowice Wielkie

INFORMUJEMY, ŻE URZĘDNIK WYBORCZY  
DLA GMINY PIETROWICE WIELKIE
PANI AGNIESZKA KANIA-KAŁA  
W MIESIĄCU WRZEŚNIU PEŁNI DYŻURY  
W NASTĘPUJĄCE DNI:

01.10.2018 r.: od godz. 16.00  do godz. 17.00;
08.10.2018 r.: od godz. 16.00  do godz. 17.00;
15.10.2018 r.: od godz. 16.00  do godz. 17.00;
20.10.2018 r.: od godz. 10.00  do godz. 13.00;
21.10.2018 r.: od godz. 6.00  do ustalenia wyników głosowania.

URZĘDNIK WYBORCZY DLA GMINY PIETROWICE WIELKIE

PANI AGNIESZKA KANIA-KAŁA
TEL. 609-054-244

PODSTAWA POWOŁASNIA
Urzędnik Wyborczy dla Gminy Pietrowice Wielkie został powołany na podstawie ustawy art.. 191a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 poz. 754) z dnia 30 kwietnia 2018 r. przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego

ROLA URZĘDNIKA WYBORCZEGO
Powołanie urzędników wyborczych w każdej gminie wynika ze znowelizowanego Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nowelą, w każdej gminie działają urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego, którzy tworzą Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędników wyborczych.
Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych, a także sposób ich realizacji PKW określiła w drodze uchwały.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

1.Współdziałanie w wykonywaniu ustawowych zadań z Państwową Komisją Wyborczą, komisarzem wyborczym, dyrektorem delegatury, okręgowymi, rejonowymi, terytorialnymi i obwodowymi komisjami wyborczymi, organami gminy, w której zostali powołani do pełnienia funkcji, a także z pozostałymi urzędnikami wyborczymi powołanymi na obszarze danej gminy.

2.Wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych, w zakresie określonym odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

3.Organizacja pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, zwoływanych przez komisarza wyborczego.

4.Udzielanie pomocy obwodowym komisjom wyborczym.

5.Współdziałanie z przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych w sprawach dotyczących zmian w składach tych komisji.

6.Przekazywanie obwodowym komisjom wyborczym wyjaśnień i wiążących wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnień komisarza wyborczego.

7.Wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym, tj.:

a)przyjmowanie od komisarza wyborczego przekazanych mu przez wyborców niepełnosprawnych zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego,
b)w przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia ustawowych wymogów:
-wezwanie wyborcy do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania,
-lub wpłynęło po terminie albo nie zostało uzupełnione po wezwaniu – pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania i poinformowanie o tym wyborcy.
c)niezwłoczne poinformowanie wójta o otrzymaniu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego,
d)Udział w czynnościach związanych z przygotowaniem pakietów wyborczych, tj. m.in.:
-przygotowanie odpowiedniej liczby kart do głosowania,
-zapewnienie odpowiedniej liczby kopert na pakiet wyborczy, kopert zwrotnych oraz kopert na karty do głosowania, stosowanych w pakietach do głosowania korespondencyjnego, formularzy oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także pieczęci właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
-udział w czynnościach obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie związanych z opieczętowaniem kart do głosowania, zamieszczeniu adresów na kopertach zwrotnych, przygotowaniu druków oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
e)przekazanie operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), tj. Poczcie Polskiej, pakietów wyborczych, celem wysłania ich wyborcom niepełnosprawnym, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego,
f)poinformowanie wójta o wysłanych pakietach wyborczych, celem zamieszczenia stosownej adnotacji w spisie wyborców,
g)prowadzenie wykazu pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania oraz wysłania danego pakietu wyborczego;

8.Zapewnienie wykonania kart do głosowania oraz dostarczenie kart do głosowania właściwym obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, w sposób ustalony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.
9.pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania, w terminach uzgodnionych z komisarzem wyborczym oraz poinformowanie o nich wójta, a także właściwych terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
10.zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, tj. w szczególności:

a)przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych,
b)tworzenie i aktualizowanie, w porozumieniu z komisarzem wyborczym, systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, przy uwzględnieniu liczby tych komisji w danej gminie,
c)organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, po wcześniejszym ustaleniu z komisarzem wyborczym ich zakresu, tematu i planu,
d)sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie spełnienia wymogów dotyczących:
- przezroczystych urn wyborczych,
- transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych, albo, w przypadku gdy transmisja ta nie jest możliwa z przyczyn technicznych, rejestrowania czynności podejmowanych przez komisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie
- udostępniania tych materiałów na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej,
- dostosowania wyznaczonych przez wójta lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938 oraz z 2017 r. poz. 2468),
- wyposażenia lokalu wyborczego, w tym w szczególności zapewnienia godła państwowego oraz odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób;

11.Przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania, opakowań zbiorczych zawierających karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów utworzonych w kraju, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.
12.Przyjęcie od przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej w depozyt dokumentów z wyborów oraz pieczęci tej komisji, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.
13.Należyte przechowanie depozytu, gwarantujące jego właściwe zabezpieczenie, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.
14.Udostępnianie dokumentów z głosowania znajdujących się w depozycie.
15.Wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych;
16.Wykonywanie zadań wskazanych przez urzędnika wyborczego, który będzie koordynował wykonanie zadań przez pozostałych urzędników wyborczych w danej gminie, w przypadku jego wyznaczenia przez komisarza wyborczego.

 

Powołanie przez Szefa PKW urzędnika wyborczego dla gminy Pietrowice Wielkie

Druk zgłoszenia kandydatów na członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania

Druk zgłoszenia kandydatów na członków OKW ds. ustalenia wyników

Komunikat Urzędnik Wyborczego_losowanie składów komisji wyborczych

Informacje OKW nr 1-6 ds. przeprowadzania głosowania_o składzie Komisji, pełnionych funkcjach i godz. pracy

Informacje OKW nr 1-6 ds. ustalania wyników głosowania_o składzie Komisji, pełnionych funkcjach i godz. pracy

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 1 października 2018 r._w sprawie powołania OKW w Gminie Pietrowice Wielkie

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 8  października 2018 r._w sprawie zmiany składu OKW nr 1 i 4 ds. ustalania wyników głosowania

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 10 października 2018 r._w sprawie zmiany składu OKW nr 6 ds. ustalania wyników głosowania

 

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.