Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Program Reigonalny
24.01.2011

Centrum społeczno -kulturalne

Rewitalizacja, przebudowa i adaptacja zdregradowanego obszaru poprzemysłowego w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja na potrzeby Centrum społeczno - kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą
Krótki opis projektu

Przedmiotem Projektu jest stworzenie wielofunkcyjnego Centrum społeczno-kulturalnego z przestrzenią wystawienniczą w Pietrowicach Wielkich w celu nadania nowych społecznych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji zdegradowanemu obszarowi poprzemysłowemu po byłej słodowni. Przyczyni się do likwidacji istotnych problemów na obszarze Gminy wpłynie  to na przywrócenie ładu przestrzeni publicznej oraz umożliwi rozwój społeczno-kulturalny i ożywienie gospodarcze gminy. W efekcie realizacji powstaną 3 nowe miejsca pracy,nastąpi podniesienie komfortu życia mieszkańców w zakresie dostępu do bazy społeczno-kulturalnej i edukacji ustawicznej stworzona zostanie profesjonalna baza widowiskowo-wystawiennicza na potrzeby większych imprez kulturalnych i tradycyjnych Eko-Wystaw. Realizację zaplanowano od 2007 do 2010r
Miejsce realizacji projektu:
Projekt realizowany na terenie całego województwa śląskiego: NIE 

Powiat Raciborski 

Gmina Racibórz 

Miejscowość Pietrowice Wielkie
 

Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego Zakres projektu obejmuje:
1.Nabycie zdegradowanego OBSZARU DAWNEJ SŁODOWNIO POW. 8062M2,skł. się z:hali magazynowej,budynku gospodarczego, 3-kondygnacyjnego budynku byłej suszarni i magazynu zbożowego, wiaty magazynowej i terenu wokół budynków  to jedyny sposób na zagospodarow. terenu w celu uzupełnienia braków w zakresie dostosowania do bazy społeczno - kulturalnego i edukacji ustawicznej

2.Adaptacja przestrzeni i budynków na centrum społeczno - kulturalne z przestrzenią wystawienniczą i wyposażeniem obiektów w niezbedne elementy pozwalały im pełnić swe funkcje:

-modernizacja, remont i rozbudowa WIATY MAGAZYN NA ZAPLECZE DLA WYSTĘPÓW ARTYSTYCZ I IMPREZ FESTYNOW, WYSTAW
POW.CAŁK.801,7m2
P.ZABUD.791,7m2
P.UŻYT.722,9m2

-remont i rozbudowa HALI MAGAZYN,  HALĘ WYSTAWIENNICZO-WIDOWISKOWĄ Z ZAPLECZEM POW. CAŁK.1445,lm2
P. ZABUD.1223,8m2
P. UŻYT.1480,2m2

-funkcje wystawiennicze dla organizacji Eko-Wystaw, wystaw rolnych wystaw organizacji z jedno nauk.

-remont i adaptacja 3-KONDYGN. BUDYNKU BYŁEJ SUSZARNI IMAGAZYNU ZBOŻOWEGO na BUDYNEK CENTRALNY (z windą dostosowaną do osób  niepełnosprawnych)
POW.CAŁK.1920,7m2
P.ZABUD.579,8m2
P.UŻYT.1480,2m2

galerie,sale muzealne,sale zajęć edukacyjnych czytelnia elektroniczna Funkcjonować tu będą:
Klaster technologii ekologicznicznej z nastawieniem na wzmocną współpracę zagranicznej Mikroklaster dla reintegracji zawodów emigrantów zarobkowych
Lokalne Centrum Edukacji,uwzględnieniem dokształcaniem i przekwalifikowaniem rolników Centrum Informacji Rolnej z organizacji kursów rolnych
Świetlica gminna z biblioteką i czytelnią elektroniczną tworzą sieć lokalną z dostępem do internetu
Gminny Dom Kultury(klub seniora,chór,itp)
Miejsce na stałą ekspozycję
Na szczycie budynku powstał taras widokowy
Przeniesione tu zostaną sąsiednie Gminnego Centrum Informacji z informacją turystyczną 
-ZAGOSPODAROWANIE TERENU O POW.5467m2:
uzbrojenie terenu wewntrznego w DROGI,CHODNIKI,UTWARDZENIA-4717m2 ZIELEŃ URZĄDZ.750m2
Zagospodarowanie terenu umożliwi organizację większych imprez społeczno-kulturalnych wpłynie na funkcjonalność i estetykę Centrum
-PODJAZDY DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH-wyrównanie dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury społeczno kulturalnej i edukacyjnej
-ROBOTY ELEKTRYCZNE w tym niskoprądowe (instalacja monitoringu wizyjnego,systemu sygnalizacji włamania i napadu , sieci strukturalnej-logicznej i teletechnice nagłośnienia i oddymiania)-konieczne dla nadania budynkom funkcji użytkowych i zapewno bezpieczeństwa
-INSTALACJE SANITARNE-konieczne dla nadania budynkom funkcjonalnosci użytkowych-obecna instalacja jest niezdatna do użytku, brak armatury sanitarnej.
Stan techniczny terenu i budynków wymaga podjecia natychmiastowych prac remontowo-adaptacyj. Brak wykorzystania dużego obszaru zdegradowania przy obecnie niskim dostosowaniu do infrastruktury społecznej kulturalnej i edukacyjnej ustaw. i brak likwidacji chaosu przestrzennego,skutkujący brakiem atrakcyjno inwestycyjnej gminy,pogłębiłby problemy gminy wpływając negatywnie na jej wizerunek.Przede wszystkim uniemożliwiłoby rozwiązanie istotnych problemów gminy: zdegradowany obszar poprzemysłowy ,niedostateczny dostęp do infrastruktury społeczno kulturalnego i edukacji ustaw. oraz brak warunków do organizacji większych imprez Brak rozwiązań tych problemów i uniemożliwiłby ożywienie społecznych i gospodarczych gminy. Konieczne w tej sytuacji nadanie obszarom i obiektom istniejących nowych funkcji, adekwatnych do zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców, stanowi otymalną interwencję w kierowanie. ożywienia społeczno gospodarczym gminy, przy jednoczesnej likwidacji chaosu przestrzennego. Wariant zalecany polega na możliwie pełnym dostosowaniu obszaru poprzemysłowego do wymogów przyszłych funkcji. Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami pozwoli na zabezpieczenie obiektów, stworzenie nowej, estetycznej i dostosowanej do potrzeb gminy i jej mieszkańców, wartości przestrzennej. Jest niezbędna w kontekście nisko dost. do bazy spoL-kulturalnej i edukacyjnej braku aktywno spół mieszkańców, rozluźnień więzi społecznej i konieczności wsparcia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zastosowane rozwiązania i materiały budowlo opis. w analizie technicznej Studium Wykonalności są optymalne pod wzgledem jakości, ceny i projektowanych funkcji
Cele projektu, realizacja celów RPO, priorytetu, działania
Celem projektu jest stworzenie nowego wielofunkcyjnego centrum społeczno-kulturalnego z przestrzenią wystawienniczą w Pietrowicach Wlkich poprzez wielokierunkowe wykorzystanie zdegradowanego obszaru poprzemysłowego i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych oraz edukacyjnych. W ramach tego celu wyszczególniono nastepujace cele szczegółowe: Cel bezpośredni: Rewitalizacja i adaptacja na cele społeczno kulturalne i edukacyjne zdegradowany obszar poprzemysłowy
Cele pośrednie: poprawa estetyki centrum administracyjne społeczno-kulturalnego i gospodarki .gminy;stworzenie warunków do utrzymania i rozwoju proekolog. Eko-Wystaw;zwiększ. dostępu do infrastr. i oferty społ.,kulturai. oraz edukacji ustawicz.umożliw.na dostosow. kwalifikacji i umiejętno do potrzeb rynku pracy,w tym przekwalifik. os. odchodz. z rolnictwa wzrost integracji i aktywizacji społeczeństwa mieszkańców powstanie 3 nowych miejsc pracy poprawa atrakcyjności gminy i regionu w percepcji mieszkańców, inwestorów i zwiedzających.
Trafnie realizuje zdefiniowane cele.Inwestycja jest zgodna z dokumentacjami strategicznymi przyjętymi i obowiązek na szczeblu europejskim, na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym dotyczace rewitalizacji obszaru. 
zdegradowanych i wdrażania projektów finansowych ze środków UE,w tym EFRR,m.in.Cel główny w pełni wpisuje się w cel Działania 6.2 RPO WSL 2007-2013-wielofunkcyjne wykorzystanie obszaru zdegradowanego w szczególnych w cel Poddz. 6.2.2-rewitalizacja obsz. zdegradow.,w tym m.in.poprzemysłowych w gminach m.in. wiejskich-do 50 tys. mieszk.Osiągnięcie celu głównego P przyczyni się tym samym do osiągnięcia celu Priorytetu VI RPO WSL Zrównoważony rozwój miast-wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej woj.śląskiego.

 FILMY Z OTWARCIA CENTRUM

FILM-1

FILM-2

Galeria
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij