Dzisiaj jest:
sobota, 10 grudnia 2016

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja XVI w dniu 28.04.2016r

18.05.2016

Uchwała Nr XVI/155/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Raciborskiego zarządzania drogą powiatową
Uchwała Nr XVI/156/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pietrowice Wielkie, a Powiatem Raciborskim w celu realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie”
Uchwała Nr XVI/157/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Krzanowicach
Uchwała Nr XVI/158/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Uchwała Nr XVI/160/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na  lata 2016–2026

Sesja XV w dniu 30.03.2016r

08.04.2016

Uchwała Nr XV/143/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.  
Uchwała Nr XV/144/2016 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2015 r.
Uchwała Nr XV/145/2016 w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej na 2016 rok
Uchwała Nr XV/146/2016 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i
Promocji Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr XV/147/2016 w sprawie; wyrażenia zgody na nabycie działki 51/13 oraz udziału w
wymiarze w 16/104 części prawa własności dla działki 51/20 położonych w Krowiarkach.
Uchwała Nr XV/148/2016 w sprawie;  zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek
podatków od nieruchomości na 2016 rok.
Uchwała Nr XV/149/2016 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała Nr XV/150/2016 w sprawie:  zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2016r.
Uchwała Nr XV/151/2016 w sprawie: przyjęcia gospodarki niskoemisyjnej Gminy Pietrowice
Wielkie
Uchwała Nr XV/152/2016 w sprawie:  zmiany uchwały Nr XVII/142/2012 z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”.
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

Sesja XIV w dniu 11.02.2016r

16.03.2016

Uchwała Nr XIV/134/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016 – 2020
Uchwała Nr XIV/135/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Pietrowice Wielkie do realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr XIV/136/2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Uchwała Nr XIV/137/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/138/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa,
Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/139/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lata.
Uchwała Nr XIV/140/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Uchwała Nr XIV/141/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2016 – 2026
Uchwała Nr XIV/142/2016 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Sesja XIII w dniu 28.12.2015r

15.01.2016

Uchwała Nr XIII/126/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr XIII/128/2015 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/129/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/130/2015 w sprawie: zgody na zbycie nieruchomości  gminnej
Uchwała Nr XIII/131/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/142/2012 z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”.
Uchwała Nr XIII/132/2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała Nr XIII/133/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr XI/121/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko- ładowarkę dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Sesja XII w dniu 11.12.2015r

15.01.2016

Uchwała Nr XII/124/2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XII/125/2015 w sprawie: w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

 

Uchwała Nr XII/125/2015 w sprawie w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Sesja X w dniu 26.11.2015r

10.12.2015

Uchwała NrXI/111/2015 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała NrXI/112/2015 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała NrXI/113/2015 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała NrXI/114/2015 w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
Uchwała NrXI/115/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/106/2015 z dnia 28 października 2015r. o określeniu wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok
Uchwała NrXI/116/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała NrXI/117/2015 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała NrXI/118/2015 w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
Uchwała NrXI/119/2015 w sprawie: uchylenia uchwały zmian do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich
Uchwała NrXI/120/2015 w sprawie: zmiany do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich
Uchwała NrXI/121/2015 w sprawie:zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich  
Uchwała NrXI/123/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Sesja X w dniu 28.10.2015r

20.11.2015

Uchwała NrX/102/2015 w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję 2016-2019
Uchwała NrX/103/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej Pietrowice Wielkie
Uchwała NrX/104/2015 w sprawie zmiany do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich
Uchwała NrX/105/2015 w sprawie zmiany uchwały określającej wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r.
Uchwała NrX/106/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok
Uchwała NrX/107/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok
Uchwała NrX/108/2015 w sprawie określenia zasad poboru i wysokości stawek opłaty targowej
Uchwała NrX/109/2015 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2016 rok
Uchwała NrX/110/2015 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Sesja IX w dniu 16.09.2015r

13.10.2015

Uchwała nr IX/87/2015 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale o zwolnieniach z podatku od nieruchomości w ramach inwestycyjnej pomocy regionalnej

Uchwała nr IX/88/2015 w sprawie: uchylenia uchwały o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IX/89/2015 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IX/90/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie działki 338/1 położoną w Cyprzanowie przy ul. Janowskiej

Uchwała nr IX/91/2015 w sprawie: zgody na zbycie nieruchomości gminnej

Uchwała nr IX/92/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjecie darowizny

Uchwała nr IX/93/2015 w sprawie: określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne będące własnością Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IX/94/2015 w sprawie: zgody na zbycie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr IX/95/2015 w sprawie: przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r

Uchwała nr IX/96/2015 w sprawie: przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IX/97/2015 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatce na ławnika

Uchwała nr IX/99/2015 w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S, ulicy Folwarcznej w miejscowości Krowiarki”

Uchwała nr IX/100/2015 w sprawie: w udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała nr IX/101/2015 w sprawie: w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

w udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Sesja VIII w dniu 08.07.2015r

13.08.2015

Uchwała nr VIII/85/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Uchwała nr VIII/86/2015 w sprawie:  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale o zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach inwestycyjnej pomocy regionalnej

Sesja VII w dniu 12.06.2015r

13.07.2015

Uchwała nr VII/66/2015 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała nr VII/67/2015 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2014 rok

Uchwała nr VII/68/2015 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr VII/69/2015 w sprawie: zgody na zbycie nieruchomości gminnej

Uchwała nr VII/70/2015 w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

Uchwała nr VII/71/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Amandów w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/72/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Cyprzanów w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/73/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Samborowice  w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/74/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lekartów  w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/75/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gródczanki  w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/76/2015 w sprawie: sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Pietrowice Wielkie w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/77/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Żerdziny  w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/78/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Pawłów w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/79/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krowiarki w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/80/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kornice w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/81/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Maków w języku mniejszościowym

Uchwała nr VII/82/2015 w sprawie: wpisania Gminy Pietrowice Wielkie do rejestru Gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej.

Uchwała nr VII/83/2015 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr VII/84/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Sesja VI w dniu 29.04.2015r

19.05.2015

Uchwała nr VI/52/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Polityki Społecznej na 2015 rok
Uchwała nr VI/53/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i
Promocji Gminy na 2015 rok
Uchwała nr VI/54/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałą w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
Uchwała nr VI/55/2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/56/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2014
Uchwała nr VI/57/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2014
Uchwała nr VI/58/2015 w sprawie: określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne będące własnością Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/59/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/60/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/61/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr VI/62/2015 w sprawie: wyrażenia na przyjęcie darowizny
Uchwała nr VI/63/2015 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach inwestycyjnej pomocy regionalnej 

Uchwała nr VI/64/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2015 – 2026

Uchwała nr VI/65/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Sesja V w dniu 25.02.2015r

12.03.2015

Uchwała nr V/44/2015 w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr V/45/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
Uchwała nr V/46/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej  na rok 2015

Uchwała nr V/47/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała nr V/48/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała nr V/49/2015 w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego od  nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania   psów

Uchwała nr V/50/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr V/51/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2015 – 2026

Sesja IV w dniu 29.01.2015r

12.02.2015

Uchwała nr IV/24/2015 w sprawie:zmiany uchwały w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała nr IV/25/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała nr IV/26/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenie liczby członków oraz składu osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa Leśnictwa Bezpieczeństwa i Ochrony Przecwpożarowej

Uchwała nr IV/27/2015 w sprawie: zmiany w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr IV/28/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Amandów

Uchwała nr IV/29/2015 w sprawie:zmiany statutu sołectwa Cyprzanów

Uchwała nr IV/30/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Gródczanki

Uchwała nr IV/31/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Kornice

Uchwała nr IV/32/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Krowiarki

Uchwała nr IV/33/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Lekartów

Uchwała nr IV/34/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Maków

Uchwała nr IV/35/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Pawłów

Uchwała nr IV/36/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/37/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Samborowice

Uchwała nr IV/38/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Żerdziny

Uchwała nr IV/39/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działaność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/40/2015 w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr IV/41/2015 w sprawie:

zmiany uchwały Nr XVII/142/2012 z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”.

Uchwała nr IV/42/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmiy Pietrowice Wielkie na alata 2015-2026

Uchwała nr IV/43/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Sesja III w dniu 29.12.2014r

12.01.2015

Uchwała nr III/20/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała nr III/21/2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2015–2026

Uchwała nr III/22/2014 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2015 rok

Uchwała nr III/23/2014 w sprawie: zmiany Statutu Gminy

Sesja II w dniu 18.12.2014r

05.01.2015

Uchwała nr II/4/2014 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/5/2014 w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/6/2014 w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr II/7/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała nr II/8/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu
osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała nr II/9/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy

Uchwała nr II/10/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/11/2014 w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych
Uchwała nr II/12/2014 w sprawie: wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom
Uchwała nr II/13/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała nr II/14/2014 w sprawie: zgody na zbycie gminnej nieruchomości zabudowanej
Uchwała nr II/15/2014 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany części granicy między obrębami ewidencyjnymi Maków i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie

Uchwała nr II/16/2014 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Uchwała nr II/17/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok
Uchwała nr II/18/2014 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIX/417/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Cyprzanów

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij