Dzisiaj jest:
poniedziałek, 23 października 2017

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja XXIII w dniu 13.02.2017r

27.02.2017

Uchwała NR XXIII/212/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała NR XXIII/213/2017 w sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat.

Uchwała NR XXIII/214/2017 w sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat.

Uchwała NR XXIII/215/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.

Uchwała NR XXIII/216/2017 w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Pietrowicach Wielkich

Uchwała NR XXIII/217/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Uchwała NR XXIII/218/2017 w sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2017 rok
Uchwała NR XXIII/219/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała NR XXIII/220/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazja w do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą - Prawo oświatowe

zatwierdzenia planu pracy Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia i Polityki Społecznej

Sesja XXII w dniu 19.12.2016r

16.01.2017

Uchwała Nr XXII/206/2016 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/208/2016 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2017

Uchwała Nr XXII/209/2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Uchwała Nr XXII/210/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Sesja XXI w dniu 21.11.2016r

06.12.2016

Uchwała Nr XXI/203/2016 w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XXI/205/2016 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

Sesja XX w dniu 07.11.2016r

14.11.2016

Uchwała Nr XX/193/2016 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XX/194/2016 w sprawie: podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr XX/195/2016 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2017 rok

Uchwała Nr XX/196/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XX/197/2016 w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XX/198/2016 w sprawie: działki wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XX/199/2016 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”

Uchwała Nr XX/200/2016 w sprawie:Rocznego Programu Współpracy Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XX/202/2016 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

X
zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Sesja XIX w dniu 29.08.2016r

12.09.2016

Uchwała Nr IXI/185/2016 w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr IXI/186/2016 w sprawie:Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr IXI/187/2016 w sprawie:przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.10.2016r. do dnia 30.09.2017r.

Uchwała Nr IXI/188/2016 w sprawie:tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru zajęć, nauczyciela prowadzącego przedmioty w różnym wymiarze godzin.

Uchwała Nr IXI/189/2016 w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie części działki 1654 położonej
w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała Nr IXI/190/2016 w sprawie:uchylenia uchwały przejęcia od Powiatu Raciborskiego zarządzania drogą powiatową

Uchwała Nr IXI/192/2016 w sprawie:zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

 

Sesja XVIII w dniu 21.07.2016r

01.07.2016

Uchwała Nr XVIII/176/2016 w sprawie: zgody na zbycie nieruchomości gminnej

Uchwała Nr XVIII/177/2016 w sprawie: udzielenia dotacji za zadanie pn. „ Wyposażenie w sygnalizację ppoż, instalacje alarmową i monitoring zabytkowego drewnianego kościółka pw. Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich”

Uchwała Nr XVIII/178/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/214/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/179/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XVIII/179/2016 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap I

Uchwała Nr XVIII/180/2016 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II

Uchwała Nr XVIII/181/2016 w sprawie: zgody na zbycie nieruchomości gminnej

Uchwała Nr XVIII/182/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie działki 1639 położonej w Pietrowicach Wielkich

Uchwała Nr XVIII/183/2016 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/184/2016 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Sesja XVII w dniu 24.06.2016r

01.07.2016

Uchwała Nr XVII/162/2014 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2015 rok

Uchwała Nr XVII/163/2014 w sprawie:określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w zakresie dożywiania dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Uchwała Nr XVII/164/2014 w sprawie:uchylenia Uchwały Nr XIV/135/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XVII/165/2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w zakresie dożywiania dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Uchwała Nr XVII/166/2014 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr XVII/167/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat

Uchwała Nr XVII/168/2014 w sprawie:uchwalenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XVII/169/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XVII/170/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XVII/171/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 la

Uchwała Nr XVII/172/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XVII/173/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XVII/175/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

Sesja XVI w dniu 28.04.2016r

18.05.2016

Uchwała Nr XVI/155/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Raciborskiego zarządzania drogą powiatową
Uchwała Nr XVI/156/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pietrowice Wielkie, a Powiatem Raciborskim w celu realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie”
Uchwała Nr XVI/157/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Krzanowicach
Uchwała Nr XVI/158/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Uchwała Nr XVI/160/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na  lata 2016–2026

Sesja XV w dniu 30.03.2016r

08.04.2016

Uchwała Nr XV/143/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.  
Uchwała Nr XV/144/2016 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2015 r.
Uchwała Nr XV/145/2016 w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej na 2016 rok
Uchwała Nr XV/146/2016 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i
Promocji Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr XV/147/2016 w sprawie; wyrażenia zgody na nabycie działki 51/13 oraz udziału w
wymiarze w 16/104 części prawa własności dla działki 51/20 położonych w Krowiarkach.
Uchwała Nr XV/148/2016 w sprawie;  zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek
podatków od nieruchomości na 2016 rok.
Uchwała Nr XV/149/2016 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała Nr XV/150/2016 w sprawie:  zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2016r.
Uchwała Nr XV/151/2016 w sprawie: przyjęcia gospodarki niskoemisyjnej Gminy Pietrowice
Wielkie
Uchwała Nr XV/152/2016 w sprawie:  zmiany uchwały Nr XVII/142/2012 z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”.
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

Sesja XIV w dniu 11.02.2016r

16.03.2016

Uchwała Nr XIV/134/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016 – 2020
Uchwała Nr XIV/135/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Pietrowice Wielkie do realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr XIV/136/2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Uchwała Nr XIV/137/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/138/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa,
Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/139/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lata.
Uchwała Nr XIV/140/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Uchwała Nr XIV/141/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2016 – 2026
Uchwała Nr XIV/142/2016 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Sesja XIII w dniu 28.12.2015r

15.01.2016

Uchwała Nr XIII/126/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr XIII/128/2015 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/129/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/130/2015 w sprawie: zgody na zbycie nieruchomości  gminnej
Uchwała Nr XIII/131/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/142/2012 z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”.
Uchwała Nr XIII/132/2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała Nr XIII/133/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr XI/121/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko- ładowarkę dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij