Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja X w dniu 04.12.2007

04.12.2007

Uchwała nr X/120/2007 w sprawie: określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Uchwała nr X/121/2007 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych stanowiacego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Uchwała nr X/122/2007 w sprawie: zmiany uchwały wysokości stawek oraz zasad ustalenia, poborów i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2008 rok.

Uchwała nr X/123/2007 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Pietrowice Wielkie o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała nr X/124/2007 w sprawie: zmiany uchwały podatków od środków transportowych na rok 2008

Uchwała nr X/125/2007 w sprawie: uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych.

Uchwała nr X/126/2007 w sprawie: uchylenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania.

Uchwała nr X/127/2007 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała nr X/128/2007 w sprawie: wystapienia do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp.z o.o .o . w Raciborzu o obowiazku zmiany trasy przejazdu autobusu linii Racibórz - Samborowice.

Sesja IX w dniu 16.10.2007

16.10.2007

Uchwała nr VIII/119/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow.8,6840 ha

Sesja VIII w dniu 15.10.2007

15.10.2007

Uchwała nr VIII/104/2007 w sprawie: powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników do Sądu Okreowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Raciborzu na kadencję 2008-2011.

Uchwała nr VIII/105/2007 w sprawie: wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2008r.-2011r.

Uchwała nr VIII/106/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 8,6840 ha położonej w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr VIII/107/2007 w sprawie: finansowania pobytu dzieci niepełnosprawnych w ośrodkach rechabilitacji.

Uchwała nr VIII/108/2007 w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Racibórz w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Uchwała nr VIII/109/2007 w sprawie: uchylenia uchwały o sprzedaży nieruchomości lokalnych (mieszkalnych) własność Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr VIII/110/2007 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pawłowie.

Uchwała nr VIII/111/2007 w sprawie: zbycia nieruchomości w Makowie.

Uchwała nr VIII/112/2007 w sprawie: zmiany uchwaly organizacj rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na Stadionie Narodowym w Chorzowie.

Uchwała nr VIII/113/2007 w sprawie: zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Uchwała nr VIII/114/2007 w sprawie: okreslenia wysokości stawek podadków od nieruchomości na 2008 rok.

Uchwała nr VIII/115/2007 w sprawie: podatku od srodków transportowych na rok 2008.

Uchwała nr VIII/116/2007 w sprawie: określenia zasad poboru i wysokosci stawek opłaty targowej na rok 2008.

Uchwała nr VIII/117/2007 w sprawie: okreslenia wysokości stawek oraz zasad ustalenia, poporu i terminy platności opłaty od posiadania psów na 2008r.

Uchwała nr VIII/118/2007 w sprawie: zmian w budźecie gminy na 2007 rok.

Sesja VII w dniu 10.08.2007

10.08.2007

Uchwała nr VII/86/2007 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych.

Uchwała nr VII/87/2007 w sprawie: miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania.

Uchwała nr VII/88/2007 w sprawie: miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Gródczanki w granicach opracowania.

Uchwała nr VII/89/2007 w sprawie: miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Amandów w granicach opracowania.

Uchwała nr VII/90/2007 w sprawie: miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego dla modernizacji drogi relacji Racibórz-Pietraszyn przez sołectwo Samborowice.

Uchwała nr VII/91/2007 w sprawie: w sprawie: miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego dla obejścia wsi Samborowice w ciagu drogi relacji Racibórz-Pietraszyn

Uchwała nr VII/92/2007 w sprawie: zmiany uchwały przyjeci Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2005-2015.

Uchwała nr VII/93/2007 w sprawie: powolania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegajacego komunalizacji.

Uchwała nr VII/94/2007 w sprawie: zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Uchwała nr VII/95/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, stanowiacego własnosc Gminy w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr VII/96/2007 w sprawie: wyrazenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała nr VII/97/2007 w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr VII/98/2007 w sprawie: okreslenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

Uchwała nr VII/99/2007 w sprawie: organiazcji meczów i rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na Stadionie Narodowym w Chorzowie.

Uchwała nr VII/100/2007 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

Uchwała nr VII/101/2007 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała nr VII/102/2007 w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Gródczankach.

Uchwała nr VII/103/2007 w sprawie: sprzedazy nieruchomości położonej w Pawłowie na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Sesja VI w dniu 15.06.2007r.

15.06.2007

Uchwała nr VI/67/2007-w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu stanu Cywilnego.

Uchwała nr VI/68/2007-w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres 01.07.2007 do dnia 30.06.2007r.

Uchwała nr VI/69/2007-w sprawie: zawarcia Porozumienia Miedzynarodowego w Sprawie programu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach poszczególnych gmin.

Uchwała nr VI/70/2007-w sprawie: sprzedaży w drodze bez przetargowej części nieruchomości przyległej w Makowie.

Uchwała nr VI/71/2007-w sprawie: ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego  punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty Gminy Pietrowice Wilekie działających w zakresie oświaty i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr VI/72/2007-w sprawie: nadania sołectwa Gródczanki.

Uchwała nr VI/73/2007-w sprawie: nadania sołectwa Pawłów.

Uchwała nr VI/74/2007-w sprawie: nadania sołectwa Amandów.

Uchwała nr VI/75/2007-w sprawie: nadania sołectwa Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr VI/76/2007-w sprawie: nadania sołectwa Maków.

Uchwała nr VI/77/2007-w sprawie: nadania sołectwa Żerdziny.

Uchwała nr VI/78/2007-w sprawie: nadania sołectwa Samborowice.

Uchwała nr VI/79/2007-w sprawie: nadania sołectwa Lekartów.

Uchwała nr VI/80/2007-w sprawie: nadania sołectwa Cyprzanów.

Uchwała nr VI/81/2007-w sprawie: nadania sołectwa Kornice.

Uchwała nr VI/82/2007-w sprawie: nadania sołectwa Krowiarki.

Uchwała nr VI/83/2007-w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007r.

Uchwała nr VI/84/2007-w sprawie: zmiany uchwały o zasięgu pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Uchwała nr VI/85/2007-w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich.

Sesja V w dniu 12.04.2007r

12.04.2007

Uchwała nr V/66/2007-w sprawie: zmiany uchwały o zawarciu porozumienia Międzynarodowego w sprawie progrmu uregulowania gospodarki wolno-ściekowej na terenach poszczególnych gmin.

Uchwala nr V/65/2007-w sprawie: zmiany uchwały o wyznaczeniu inkasetonów dokonujących na obszarze Gminy pietrowice Wielkie poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego oraz oplaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia z tego tytułu.

Uchwala nr V/64/2007-w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Uchwala nr V/63/2007-w sprawie: powiadomienia redaktora naczelnego czasopisma Głos Gminy o obowiazku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwala nr V/62/2007-w sprawie: powiadmienia Skarbnika Gminy o obowiązku zlożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwala nr V/61/2007-w sprawie: określenia ogólnych stawek opłat za usługi usuwania odpoadów z nieruchomości.

Uchwala nr V/60/2007-w sprawie: uchylenia uchwały o zasadach wydzierzawiania nieruchomości stanowiących własnośc gminy.

Uchwala nr V/59/2007-w sprawie: zmiany uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Pietrowice Wielkie w sprawach zmiany statutów sołectw.

Uchwala nr V/58/2007- w spawie: wyrażenia zgody o odanie na najem na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własnośc Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwala nr V/57/2007-w sprawie: wyrazenia zgody na oddanie na najem na okres 9 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własności Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwala nr V/56/2007w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na rok 2006 oraz udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu.

Sesja IV w dniu 02.03.2007r

02.03.2007

Uchwała nr IV/55/2007 - w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie [0,64MB]

Uchwała nr IV/54/2007 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok [0,34MB]

Uchwała nr IV/53/2007 - w sprawie: udzielenia poparcia inicjatywie organizacji w Pietrowicach Wielkich VII Eko-Wystawy pod hasłem "Ogród. Systemy grzewcze. Wnętrza" w terminie 12-13 maja 2007 roku [0,17MB]

Uchwała nr IV/52/2007 - w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2007 [0,32MB]

Uchwała nr IV/51/2007 - w sprawie: wyznaczania inkasentów dokonujących na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od posiadania psów i pobierających opłaty targowej oraz ustalenia wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych w drodze inkasa [0,29MB]

Uchwała nr IV/50/2007 - w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie [0,44MB]

Uchwała nr IV/49/2007 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Pawłowie na rzecz jej użytkowników wieczystych [0,15MB]

Uchwała nr IV/48/2007 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Cyprzanowie na rzecz jej użytkowników wieczystych [0,15MB]

Uchwała nr IV/47/2007 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu [0,15MB]

Uchwała nr IV/46/2007 - w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach poszczególnych gmin [0,16MB]

Uchwała nr IV/45/2007 - w sprawie: przystąpienia Gminy Pietrowice Wielkie do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej - program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" [0,22MB]

Uchwała nr IV/44/2007 - w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2006 rok [0,12MB]

Uchwała nr IV/43/2007 - w sprawie: przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pietrowice Wielkie w sprawach zmiany statutów sołectw [0,14MB]

Uchwała nr IV/42/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa na 2007 rok [0,82MB]

Uchwała nr IV/41/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej na 2007 rok [0,60MB]

Uchwała nr IV/40/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej na 2007 rok [0,90MB]

Uchwała nr IV/39/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2007 rok [0,76MB]

Uchwała nr IV/38/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Promocji Gminy na 2007 rok [0,62MB]

Uchwała nr IV/37/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok [0,40MB]

Sesja III w dniu 28.12.2006r

28.12.2006

Uchwała nr III/36/2006 - w sprawie: zmiany uchwały o sprzedaży nieruchomości [0,14MB]

Uchwała nr III/35/2006 - w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomani Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2007 [0,14MB]

Uchwała nr III/34/2006 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006 [0,67MB]

Uchwała nr III/33/2006 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno przedzkolnego w Pawłowie [0,16MB]

Uchwała nr III/32/2006 - w sprawie: zmiany zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pietrowice Wielkie [0,27MB]

Uchwała nr III/31/2006 - w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie [0,22MB]

Uchwała nr III/30/2006 - w sprawie: ustalenia wykazu wydatków Gminy Pietrowice Wielkie, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 [0,30MB]

Uchwała nr III/29/2006 - w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" [0,22MB]

Uchwała nr III/28/2006 - w sprawie: budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2007 [0,56MB]

Uchwała nr III/27/2006 - w sprawie: powołania redaktora naczelnego czasopisma "Głos Gminy" [0,11MB]

Sesja II w dniu 01.12.2006r

01.12.2006

Uchwała nr II/26/2006 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Pawłowie na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Uchwała nr II/25/2006 - w sprawie: zmian w budżecie na 2006 rok.

Uchwała nr II/24/2006 - w sprawie: zorganizowania VII Eko - Wystawy w roku 2007.

Uchwała nr II/23/2006 - w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok.

Uchwała nr II/22/2006 - w sprawie: podatków od środków transportowych na 2007 rok.

Uchwała nr II/21/2006 - w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości i od posiadania psów oraz wysokości stawek opłat administracyjnych na 2007 rok.

Uchwała nr II/20/2006 - w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr II/19/2006 - w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie do dokonywania wobec Wójta Gminy Pietrowice Wielkie czynności z zakresu prawa pracy.

Uchwała nr II/18/2006 - w sprawie: zmiany wzorów deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.

Uchwała nr II/17/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/16/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/15/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/14/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Edukacji i Kultury Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/13/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Gospodarki Budżetu i Promocji Gminy Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/12/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/11/2006 - w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/10/2006 - w sprawie odwołania przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/9/2006 - w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/8/2006 - w sprawie: przyjęcia rezygnacji zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/7/2006 - w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/6/2006 - w sprawie: przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Sesja I w dniu 24.11.2006r.

24.11.2006

Uchwała nr I/5/2006 - w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy.

Uchwała nr I/4/2006 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.

Uchwała nr I/3/2006 - w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/412/2006 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 25 października 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Uchwała nr I/2/2006 - w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr I/1/2006 - w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij