Dzisiaj jest:
czwartek, 21 czerwca 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja V w dniu 12.04.2007r

12.04.2007

Uchwała nr V/66/2007-w sprawie: zmiany uchwały o zawarciu porozumienia Międzynarodowego w sprawie progrmu uregulowania gospodarki wolno-ściekowej na terenach poszczególnych gmin.

Uchwala nr V/65/2007-w sprawie: zmiany uchwały o wyznaczeniu inkasetonów dokonujących na obszarze Gminy pietrowice Wielkie poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego oraz oplaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia z tego tytułu.

Uchwala nr V/64/2007-w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Uchwala nr V/63/2007-w sprawie: powiadomienia redaktora naczelnego czasopisma Głos Gminy o obowiazku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwala nr V/62/2007-w sprawie: powiadmienia Skarbnika Gminy o obowiązku zlożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwala nr V/61/2007-w sprawie: określenia ogólnych stawek opłat za usługi usuwania odpoadów z nieruchomości.

Uchwala nr V/60/2007-w sprawie: uchylenia uchwały o zasadach wydzierzawiania nieruchomości stanowiących własnośc gminy.

Uchwala nr V/59/2007-w sprawie: zmiany uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Pietrowice Wielkie w sprawach zmiany statutów sołectw.

Uchwala nr V/58/2007- w spawie: wyrażenia zgody o odanie na najem na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własnośc Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwala nr V/57/2007-w sprawie: wyrazenia zgody na oddanie na najem na okres 9 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własności Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwala nr V/56/2007w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na rok 2006 oraz udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu.

Sesja IV w dniu 02.03.2007r

02.03.2007

Uchwała nr IV/55/2007 - w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie [0,64MB]

Uchwała nr IV/54/2007 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok [0,34MB]

Uchwała nr IV/53/2007 - w sprawie: udzielenia poparcia inicjatywie organizacji w Pietrowicach Wielkich VII Eko-Wystawy pod hasłem "Ogród. Systemy grzewcze. Wnętrza" w terminie 12-13 maja 2007 roku [0,17MB]

Uchwała nr IV/52/2007 - w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2007 [0,32MB]

Uchwała nr IV/51/2007 - w sprawie: wyznaczania inkasentów dokonujących na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od posiadania psów i pobierających opłaty targowej oraz ustalenia wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych w drodze inkasa [0,29MB]

Uchwała nr IV/50/2007 - w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie [0,44MB]

Uchwała nr IV/49/2007 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Pawłowie na rzecz jej użytkowników wieczystych [0,15MB]

Uchwała nr IV/48/2007 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Cyprzanowie na rzecz jej użytkowników wieczystych [0,15MB]

Uchwała nr IV/47/2007 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu [0,15MB]

Uchwała nr IV/46/2007 - w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach poszczególnych gmin [0,16MB]

Uchwała nr IV/45/2007 - w sprawie: przystąpienia Gminy Pietrowice Wielkie do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej - program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" [0,22MB]

Uchwała nr IV/44/2007 - w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2006 rok [0,12MB]

Uchwała nr IV/43/2007 - w sprawie: przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pietrowice Wielkie w sprawach zmiany statutów sołectw [0,14MB]

Uchwała nr IV/42/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa na 2007 rok [0,82MB]

Uchwała nr IV/41/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej na 2007 rok [0,60MB]

Uchwała nr IV/40/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej na 2007 rok [0,90MB]

Uchwała nr IV/39/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2007 rok [0,76MB]

Uchwała nr IV/38/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Promocji Gminy na 2007 rok [0,62MB]

Uchwała nr IV/37/2007 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok [0,40MB]

Sesja III w dniu 28.12.2006r

28.12.2006

Uchwała nr III/36/2006 - w sprawie: zmiany uchwały o sprzedaży nieruchomości [0,14MB]

Uchwała nr III/35/2006 - w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomani Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2007 [0,14MB]

Uchwała nr III/34/2006 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006 [0,67MB]

Uchwała nr III/33/2006 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno przedzkolnego w Pawłowie [0,16MB]

Uchwała nr III/32/2006 - w sprawie: zmiany zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pietrowice Wielkie [0,27MB]

Uchwała nr III/31/2006 - w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie [0,22MB]

Uchwała nr III/30/2006 - w sprawie: ustalenia wykazu wydatków Gminy Pietrowice Wielkie, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 [0,30MB]

Uchwała nr III/29/2006 - w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" [0,22MB]

Uchwała nr III/28/2006 - w sprawie: budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2007 [0,56MB]

Uchwała nr III/27/2006 - w sprawie: powołania redaktora naczelnego czasopisma "Głos Gminy" [0,11MB]

Sesja II w dniu 01.12.2006r

01.12.2006

Uchwała nr II/26/2006 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Pawłowie na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Uchwała nr II/25/2006 - w sprawie: zmian w budżecie na 2006 rok.

Uchwała nr II/24/2006 - w sprawie: zorganizowania VII Eko - Wystawy w roku 2007.

Uchwała nr II/23/2006 - w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok.

Uchwała nr II/22/2006 - w sprawie: podatków od środków transportowych na 2007 rok.

Uchwała nr II/21/2006 - w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości i od posiadania psów oraz wysokości stawek opłat administracyjnych na 2007 rok.

Uchwała nr II/20/2006 - w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr II/19/2006 - w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie do dokonywania wobec Wójta Gminy Pietrowice Wielkie czynności z zakresu prawa pracy.

Uchwała nr II/18/2006 - w sprawie: zmiany wzorów deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.

Uchwała nr II/17/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/16/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/15/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/14/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Edukacji i Kultury Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/13/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Gospodarki Budżetu i Promocji Gminy Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/12/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/11/2006 - w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/10/2006 - w sprawie odwołania przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/9/2006 - w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/8/2006 - w sprawie: przyjęcia rezygnacji zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/7/2006 - w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/6/2006 - w sprawie: przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Sesja I w dniu 24.11.2006r.

24.11.2006

Uchwała nr I/5/2006 - w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy.

Uchwała nr I/4/2006 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.

Uchwała nr I/3/2006 - w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/412/2006 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 25 października 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Uchwała nr I/2/2006 - w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr I/1/2006 - w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij