Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja XXII w dniu 27.03.2009

27.03.2009

Uchwała nr XXII/239/2009 w sprawie: Zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Lekartów.

Uchwała nr XXII/240/2009 w sprawie: Wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego o dokonaniu przekształcenia w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, polegającego na likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej .

Uchwała nr XXII/241/2009 w sprawie: Zaginięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana Odcinka zdegenerowanej sieci wodociągowej Pawłów-Żerdziny".

Uchwała nr XXII/242/2009 w sprawie: Regulaminu korzystania Kompleksu Boisk Sportowych orlik 2012 przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XXII/243/2009 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uchwała nr XXII/244/2009 w sprawie: Zmiany wzoru oświadczenia o posiadanie psów.

Uchwała nr XXII/245/2009 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Sesja XXI w dniu 23.02.2009

23.02.2009

Uchwała nr XX/224/2009 w sprawie: Zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej na 2009 rok.

Uchwała nr XX/225/2009 w sprawie: Zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2009 rok.

Uchwała nr XX/226/2009 w sprawie: Zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XX/227/2009 w sprawie: Zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kornice.

Uchwała nr XX/228/2009 w sprawie: Zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Krowiarki.

Uchwała nr XX/229/2009 w sprawie: Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

Uchwała nr XX/230/2009 w sprawie: Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

Uchwała nr XX/231/2009 w sprawie: Regulaminu korzystania Kompleksu Boisk Sportowych orlik 2012 przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XX/232/2009 w sprawie: Zmiany rocznego programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Uchwała nr XX/233/2009 w sprawie: Oddania w dzierżawę położonej w Pietrowicach Wielkich przy ul. Ligonia nieruchomości o pow. 0,0817 ha opisanej jako działka nr 929 km 5 obręb Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XX/234/2009 w sprawie: Wyznaczenia inkasentów dokonujących na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie opłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków w drodze inkasa.

Uchwała nr XX/235/2009 w sprawie: Uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XX/236/2009 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uchwała nr XX/237/2009 w sprawie: Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

Uchwała nr XX/238/2009 w sprawie: Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana Odcinka zdegenerowanej sieci wodociągowej Pawłów-Żerdziny".

Sesja XX w dniu 29.12.2008

29.12.2008

Uchwała nr XX/210/2008 w sprawie: Ustalenia wykazu wydatków Gminy Pietrowice Wielkie, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.

Uchwała nr XX/211/2008 w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Uchwała nr XX/212/2008 w sprawie: Uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XX/213/2008 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2009

Uchwała nr XX/214/2008 w sprawie: Zmiany wysokości diet sołtysów.

Uchwała nr XX/215/2008 w sprawie: Zmiany wysokości diet radnych Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XX/216/2008 w sprawie: Wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Uchwała nr XX/217/2008 w sprawie: Zmiany uchwały o wyznaczeniu inkasentów dokonujących na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej oraz wysokości wynagradzania z tego tytułu.

Uchwała nr XX/218/2008 w sprawie: Zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Uchwała nr XX/219/2008 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała nr XX/220/2008 w sprawie: Nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XX/221/2008 w sprawie: Nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Żerdzinach.

Uchwała nr XX/222/2008 w sprawie: Nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XX/223/2008 w sprawie: Budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2009.

a

Sesja XIX w dniu 18.11.2008

18.11.2008

Uchwała nr XVIII/209/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Sesja XVIII w dniu 06.11.2008

06.11.2008

Uchwała nr XVIII/194/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2009 rok.

Uchwała nr XVIII/195/2008 w sprawie: określenia wysokosci stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2009 rok.

Uchwała nr XVIII/196/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2009 rok.

Uchwała nr XVIII/197/2008 w sprawie: podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Uchwała nr XVIII/198/2008 w sprawie: nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Żerdzinach.

Uchwała nr XVIII/199/2008 w sprawie: oddania w najem, położonej w Pietrowicach Wielkich ul. 1 Maja nieruchomości o pow. 0.0030 ha, stanowiącej część działki nr 2306 km5 obręb Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XVIII/200/2008 w sprawie: zbycia nieruchomośći położonej w Żerdzinach.

Uchwała nr XVIII/201/2008 w sprawie: nabycia niezabudowanej nieruchomośći położonej w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XVIII/202/2008 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu alglomeracji "Krzanowice".

Uchwała nr XVIII/203/2008 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr XVIII/204/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

Uchwała nr XVIII/205/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/190/2008 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 08 września 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008.

Uchwała nr XVIII/206/2008 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach.

Uchwała nr XVIII/207/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała nr XVIII/208/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/193/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich

Sesja XVII w dniu 08.09.2008

08.09.2008

Uchwała nr XVII/178/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Gminnej Spółdzielni Pietrowice Wielkie nieruchomości o pow. 0.8399 ha położonej w Pietrowicach Wielkich przy ul. I Maja 8 .

Uchwała nr XVII/179/2008 w sprawie: oddania w najem położonej w Pietrowicach Wielkich przy ul. Janowskiej nieruchomości o pow. 0,0201 ha stanowiącej część działki nr 550/5 km. 4 obręb Pietrowice.

Uchwała nr XVII/180/2008 w sprawie: oddania w najem położonej w Pietrowicach Wielkich przy ul. Janowskiej nieruchomości o pow. 0,0189 ha, stanowiącej część działki nr 550/5 km. 4 obręb.

Uchwała nr XVII/181/2008 w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice.

Uchwała nr XVII/182/2008 w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Uchwała nr XVII/183/2008 w sprawie: wynagrodzenia wójta gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XVII/184/2008 w sprawie: zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich projektu systemowego na 2008r. Po tytułem „Do pracy by sie szło - nasza gmina nas promuje" w ramach  Europejskiego Funduszu społecznego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr XVII/185/2008 w sprawie: nadania honorowego obywatela Gminy Pietrowice Wielki.

Uchwała nr XVII/186/2008 w sprawie: zwolnień z opłat za wpis w ewidencji działalności gospodarczej.

Uchwała nr XVII/187/2008 w sprawie: przystąpienia Gminy Pietrowice Wielkie do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU".

Uchwała nr XVII/188/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XVII/189/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu państwa położonej w Pietrowicach Wielkich nieruchomości o powierzchni 0,0498 ha.

Uchwała nr XVII/190/2008 sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała nr XVII/191/2008 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XVII/192/2008 w sprawie: zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji „Krzanowice".

Uchwała nr XVIII/193/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

Sesja XVI w dniu 20.06.2008

20.06.2008

Uchwała nr XVI/167/2008 w sprawie: przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013.

Uchwała nr XVI/168/2008 w sprawie: nadania nazw ulic.

Uchwała nr XVI/169/2008 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.07.2008 do dnia 30.06.2009.

Uchwała nr XVI/170/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich na rok 2007.

Uchwała nr XVI/171/2008 w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" dofinansowania zadania "Budowa sali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Pawłów".

Uchwała nr XVI/172/2008 w sprawie: odwołania zastępców kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała nr XVI/173/2008 w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała nr XVI/174/2008 w sprawie: wyrażania woli współdziałania Gminy Pietrowice Wielkie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania projektu pod nazwą "Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostka samorządu terytorialnego" sporządzania i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji tego projektu w przypadku otrzymania dofinansowania.

Uchwała nr XVI/175/2008 w sprawie: zwolnienia podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Uchwała nr XVI/176/2008 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2007.

Uchwała nr XVI/177/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Sesja XV w dniu 09.05.2008

09.05.2008

Uchwała nr XV/166/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Sesja XIV w dniu 18.04.2008

18.04.2008

Uchwała nr XIV/155/2008 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 oraz udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu.

Uchwała nr XIV/156/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

Uchwała nr XIV/157/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

Uchwała nr XIV/158/2008 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2007-2013.

Uchwała nr XIV/159/2008 w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2008-2015.

Uchwała nr XIV/160/2008 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty Gminy Pietrowice Wielkie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XIV/161/2008 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2008r.

Uchwała nr XIV/162/2008 w sprawie: zbycia nieruchomości w Samborowicach.

Uchwała nr XIV/163/2008 w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XIV/164/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XII/153/2008 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała nr XIV/165/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Sesja XIII w dniu 13.03.2008

13.03.2008

Uchwała nr XIII/154/2008 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Sesja XII w dniu 28.02.2008

28.02.2008

Uchwała nr XII/136/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie na okres 10 lat.

Uchwała nr XII/137/2008 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XII/138/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej Własność Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XII/139/2008 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XII/140/2008 w sprawie: zbycia samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XII/141/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie, na Okres 10 lat.

Uchwała nr XII/142/2008 w sprawie: nadania nazwy ulicy w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XII/143/2008 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2008 rok.

Uchwała nr XII/144/2008 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Promocji Gminy na 2008 rok.

Uchwała nr XII/145/2008 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej na 2008 rok.

Uchwała nr XII/146/2008 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologi Rolnictwa i Leśnictwa na 2008 rok.

Uchwała nr XII/147/2008 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy na 2008 rok.

Uchwała nr XII/148/2008 w sprawie: zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XII/149/2008 w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz sposobów i warunków jej przyznawania.

Uchwała nr XII/150/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

Uchwała nr XII/151/2008 w sprawie: przyjęcia od Wojewody Ślaskiego zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem obiektów byłego przejścia granicznego w Gródczanki-Trebom

Uchwała nr XII/152/2008 w sprawie: zmiany rocznego programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Uchwała nr XII/153/2008 w sprawie: zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok.

Sesja XI w dniu 27.12.2007

27.12.2007

Uchwała nr XI/129/2007 w sprawie: budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2008.

Uchwała nr XI/130/2007 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków Gminy Pietrowice Wielkie, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007.

Uchwała nr XI/131/2007 w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Uchwała nr XI/132/2007 w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XI/133/2007 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych i zwalcznia narkomani Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2008.

Uchwała nr XI/134/2007 w sprawie: zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Uchwała nr XI/135/2007 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2007.

Sesja X w dniu 04.12.2007

04.12.2007

Uchwała nr X/120/2007 w sprawie: określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Uchwała nr X/121/2007 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych stanowiacego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Uchwała nr X/122/2007 w sprawie: zmiany uchwały wysokości stawek oraz zasad ustalenia, poborów i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2008 rok.

Uchwała nr X/123/2007 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Pietrowice Wielkie o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała nr X/124/2007 w sprawie: zmiany uchwały podatków od środków transportowych na rok 2008

Uchwała nr X/125/2007 w sprawie: uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych.

Uchwała nr X/126/2007 w sprawie: uchylenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania.

Uchwała nr X/127/2007 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała nr X/128/2007 w sprawie: wystapienia do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp.z o.o .o . w Raciborzu o obowiazku zmiany trasy przejazdu autobusu linii Racibórz - Samborowice.

Sesja IX w dniu 16.10.2007

16.10.2007

Uchwała nr VIII/119/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow.8,6840 ha

Sesja VIII w dniu 15.10.2007

15.10.2007

Uchwała nr VIII/104/2007 w sprawie: powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników do Sądu Okreowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Raciborzu na kadencję 2008-2011.

Uchwała nr VIII/105/2007 w sprawie: wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2008r.-2011r.

Uchwała nr VIII/106/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 8,6840 ha położonej w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr VIII/107/2007 w sprawie: finansowania pobytu dzieci niepełnosprawnych w ośrodkach rechabilitacji.

Uchwała nr VIII/108/2007 w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Racibórz w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Uchwała nr VIII/109/2007 w sprawie: uchylenia uchwały o sprzedaży nieruchomości lokalnych (mieszkalnych) własność Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr VIII/110/2007 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pawłowie.

Uchwała nr VIII/111/2007 w sprawie: zbycia nieruchomości w Makowie.

Uchwała nr VIII/112/2007 w sprawie: zmiany uchwaly organizacj rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na Stadionie Narodowym w Chorzowie.

Uchwała nr VIII/113/2007 w sprawie: zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Uchwała nr VIII/114/2007 w sprawie: okreslenia wysokości stawek podadków od nieruchomości na 2008 rok.

Uchwała nr VIII/115/2007 w sprawie: podatku od srodków transportowych na rok 2008.

Uchwała nr VIII/116/2007 w sprawie: określenia zasad poboru i wysokosci stawek opłaty targowej na rok 2008.

Uchwała nr VIII/117/2007 w sprawie: okreslenia wysokości stawek oraz zasad ustalenia, poporu i terminy platności opłaty od posiadania psów na 2008r.

Uchwała nr VIII/118/2007 w sprawie: zmian w budźecie gminy na 2007 rok.

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij